Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Бисера Станкова

Апстракт

Фразеологијата е рефлексија на менталитетот, културата, социјалниот развој и на начинот на кој говорителите на тој јазик го перцепираат светот. Особено значајно место во фразелогијата заземаат соматските фраземи кои можат да откријат каква улога и значење имаат називите за делови од телото во еден јазик. Овој текст е обид да се анализираат соматизмите со компонента срце во македонскиот и во германскиот јазик, со цел да се утврдат сличностите и разликите помеѓу двата јазика користејќи и дополнувајќи ги метафоричките концепти на Лејкоф и Џонсон (2004) кои го прошируваат концептот на метафора надвор од класичните реторички дефиниции и укажуваат дека секојдневните метафорички изрази обично сугерираат когнитивни обрасци.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Лингвистика

Референци

на кирилица:
Велковска, Снежана, 2008, Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
Велковска, Снежана/Конески, Кирил/Цветковски, Живко, 2011, Толковен речник на македонскиот јазик Р-С, том V, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
Мирчевска-Бошева, Биљана/Делова-Силјанова, Јасминка, 2014, „Соматските фраземи и емоциите во чешкиот, во рускиот и во македонскиот јазик“, Зборник на трудови од V македонско-чешка научна конференција по повод јубилејот 65 студии по чешки јазик и книжевност, Скопје, 17–18 мај 2012: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“. 77–88 стр.
Ширилов, Ташко, 2009, Фразеолошки речник на македонскиот јазик Р-Ш, том III, Скопје: Огледало.
Официјален дигитален речник на македонскиот јазик < https://makedonski.gov.mk/> пристапено на: 4.4.2022.

на латиница:
DUDEN Band 11. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. 2., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Mannheim 2002. Földes, Csaba. 1985. „Über die somatischen Phraseologismen der deutschen, russischen und ungarischen Sprache. Versuch einer konfrontativen Analyse“. Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR, 18–40 стр.
Földes, Csaba, 1996, Deutsche Phraseologie kontrastiv. Intra- und interlinguale Zugänge. Heidelberg: Groos.
Greciano, Gertrud. 1998b. „Zur Phraseologie des Herzens.“ DURCO, Peter (Hg.).1998. Europhras `97. Phraseology and Paremiology,144–150 стр.
Kövecses, Zoltán, 2010. Metaphor: A Practical Introduction, 2nd Edition, Oxford University Press.
Krohn, Karin, 1994, Hand und Fuß. Eine kontrastive Analyse von Phraseologismen im Deutschen und Schwedischen, Acta Universitatis Gothoburgensis. Surte.
Lakoff, George/Johnson, Mark, 2003, Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.
Schemann, Hans, 1993, Deutsche Idiomatik. Die deutschen Redewendungen im Kontext, Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung. Stuttgart.