Уреднички на томот бр. 22: 

Јасминка Делова-Силјанова и Милица Миркуловска

Меѓународен уредувачки одбор:

Ивана Видовиќ-Болт (Хрватска)

Милан Коуба (Чешка)

Биљана Мариќ (Србија)

Биљана Мирчевска-Бошева (Македонија)

Ѓоко Николовски (Словенија)

Јан Соколовски (Полска)

Лидија Танушевска (Македонија)

Бранко Тошовиќ (Австрија)

Ала Шешкен (Руска Федерација)