slavistika@flf.ukim.edu.mk

Principal Contact

Јасминка Делова-Силјанова
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Support Contact

Климент Ристески