Најавете се или Регистрирајте се за да поднесете.

Како дел од процесот на поднесување, авторите треба да проверат дали статиите за поднесување ги исполнува сите следни критериумите бидејќи поднесените статии може да им се вратат на авторите кои не ги почитуваат овие упатства.

  • Поднесената статија не е објавена претходно и не доставена до друго списание за разгледување (или е доставено објаснување во делот за Коментари до уредникот).
  • Датотеката за поднесување е во формат OpenOffice, Microsoft Word или RTF.
  • Наведени се врски во референците, таму каде што се достапни.
  • Текстот е со единечен проред, фонтот е со 12 точки, се користи текст во италик наместо подвлечен текст (освен кај УРЛ-адресите) и сите илустрации, графикони и табели се ставени во рамките на текстот на соодветни места, а не на крајот.
  • Текстот ги исполнува барањата за стил и библиографија што се наведени во Упатствата за авторите.