„Годишен зборник“ е научно списание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, кое се објавува еднаш годишно од 1975 година. Во него се застапени статии од областа на книжевноста и културата, јазикот и дидактиката, преведувањето и толкувањето, како и прикази на активностите на факултетот.

Online ISSN 2955-2346   Print ISSN 1409-8571

Бр. 47/48 (2022): Годишен зборник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Објавено: 2024-06-17

Од семејството

Јана Михајловска

23-24

Нашите први професори

Димитар Пандев

109-113

Елизабет Бенет

Елена Алулоска

239-252

Прегледај ги сите изданија