HESIOD IN MACEDONIAN CULTURAL ENVIRONMENT

  • Darin Angelovski Institute of Macedonian Literature, “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia
Keywords: Hesiod, Ancient epic, reception, Theogony, Works and Days, intercultural liaison, literary liaison

Abstract

The survey of Hesiod’s literary reception in the Macedonian cultural environment is a complex literary communication process that can be followed in several receptive phases (passive, indirect, reproductive) on several levels (intertemporal, interlingvistic and intercultural level). The beginnings of Hesiod’s reception in the Macedonian cultural environment are evident in the XIX century according to contacts of Macedonian teachers Grigor Prličev and Jordan Hadži Konstantinov-Džinot with the epic works of Hesiod in one of the classical languages. This phase is considered passive. Later, in the first half of XX century, the presence of the works of Hesiod as translations in some of the neighboring languages allows us to speak about indirect channels of literary reception. The announcement of the first reviews of Hesiod’s works in Macedonian periodicals from the second half of the XX century and the emergence of the first Macedonian translations of Works and Days (1996) and Theogony (2001) at the end of the past century, marks the reproductive phase of Hesiod’s literary reception in the Macedonian cultural environment. Analysis of the beginning, the scope, the content and the character of Hesiod’s literary reception evoked a number of issues, such as the meetings of the classical work with readers in other eras (intertemporal level), the trust of literary translation (interlingvistic level), and more specific, the literary, aesthetic and ideological meetings of Macedonian culture with the ancient Hellenic culture (intercultural level).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Весова. Елена. 2002. „Митот на Прометеј и митот за петте рода кај Хесиод“. Во: Филозофија, бр. 1, стр. 7-15.
Glavičić. B. 1970. „Struktura stiha i struktura rečenice u Hesioda“. ŽA, 21/1, 65-102.
Димитриоски. Тренчо. 2000. „Повикување на Пиериските музи: Македонија во најстарите пишани уметнички форми“. Во: Стремеж, бр. 3-4, стр. 140-147.
Зографска. Елена. 1983. „Антиката во делото на Џинот“, Во: Прилози МАНУ, бр.1-2, стр. 89-97
Kaczyńska. Elwira. 1998. „Remarks on μίτρηνλύειν in Callimachus and Hesiod“. ŽA,48/1-2, 43-46.
Колева. Елена. 2001. „Хесиод – обид за неколку хеуристички тези“. Предговор во Хесиод. 2001. Теогонија. Препев, коментар и индекс Марија Чичева-Алексиќ. Сигмапрес. Скопје, стр. 5-28.
Margetić. L. 1962. „Pravo u Hesiodovu epu Ἒργα καὶ ἡμέραι“. ŽA 12/1, 39- 49.
Митевски. Витомир. 1996. „На изворот на хелелнската духовност“. Предговор во: Хесиод, Дела и дни. 1996. Препев од старогрчки, Витомир Митевски. Култура, Скопје. стр. 5-42.
Митевски. Витомир. 2001. „Хесиод“. Во: Античка епика. Матица македонска. Скопје. стр. 187-263.
Младеновска. Катерина. 1999. „Хесиодовиот мит за Прометеј и Пандора“. Спектар бр. 33-34, стр. 183- 197.
Младеновска-Ристовска. Катерина. 2003. „Првата жена во хеленската митологија: митот за првата жена Пандора – една од централните свети приказни во хеленската митологија“. Зборник истражувања од областа на родовите студии (ур. Катерина Колозова). Евро Балкан Прес, Скопје, стр. 251-293.
Пажо. Даниел-Анри. 2002. „Општа и компаративна книжевност“. Македонска книга. Скопје.
Петрушевски. Михаил. 1970. „Прличев и Хомер“. Во: Прилози МАНУ, бр. 1/2, стр. 25-56.
Томовска. Весна. 2003. „ Хесиод, ʼТеогонијаʽ. Препев, коментар и индекс Марија Чичева-Алексиќ. Предговор Елена Колева. Скопје, Сигмапрес, 2001.“. Во: Систасис, бр. 2-3.
Томовска. Весна. 1991. „Изгубеното и спасувачкото време“. Ж.А Посебни изданија бр. 9, Скопје, стр.154-157.
Хесиод. Дела и дни. 1996. Препев од старогрчки, Витомир Митевски. Култура, Скопје.
Хесиод. 2000. „Теогонија: или Раѓање на Боговите 1-151“. Препев од старогрчки јазик Марија Чичева-Алексиќ. Во: Lettre Internationale, бр. 18, стр. 72-74. Хесиод. Теогонија. 2001. Препев од старогрчки коментар и индекс Марија Чичева-Алексиќ, Сигмапрес, Скопје.
Хесиод. 2003.Теогонија. (избор на стихови: 52-53; 571-584; 588-601; 602-612; 613-616;) Дела и дни. (избор на стихови: 8; 60-83; 83-89; 89-105; 276-279;). Препев од старогрчки јазик, Катерина Младеновска-Ристовска. Во: „Првата жена во хеленската митологија: митот за првата жена Пандора – една од централните свети приказни во хеленската митологија“. Зборник истражувања од областа на родовите студии (ур. Катерина Колозова). Евро Балкан Прес, Скопје, стр. 251-293.
Шеврел. Ив. 2005. „Компаративна книжевност“. Магор. Скопје.
Шоптрајанов. Ѓорѓи. 1949. „Библиотеката на Јордан Хаџи Константинов Џинот – придонес кон проучувањето на културната преродба во Македонија“. Во: Годишен зборник на Филозофски факултет – Скопје, Скопје, бр.2. стр.1-154.
Published
2019-10-20
Section
Literature in Intercultural Context