МАКЕДОНСКИТЕ СВЕТИ МЕСТА ВО СОВРЕМЕН КОНТЕКСТ: ВРЗ ПРИМЕРОТ НА КАРПАТА ЗМЕОИЦА ВО С. КРАПА, МАКЕДОНСКИ БРОД

  • Dragica Popovska Insitute of National History “Ss. Cyril and Methodius” University Skopje Macedonia

Abstract

The paper focuses on Macedonian sacred places, where the stone appears as a dominant element upon which a cult is build, and also on the immediate area that contributes to their “sanctity”. Using the example of the rock so-called Zmeoica, we will analyze people’s “observation” and “experiences” of such places in the context of contemporary life.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Атанасовска. Фима. Колчаровски. Драган. 1993. Народни преданија за
имињата на некои пештери во Република Македонија. Етнолог. ЗЕМ,
Скопје.
Вражиновски. Танас. 1998. Народна митологија на Македонците, книга1.
Институт за старословенска култура Прилеп. Скопје – Прилеп.
Вражиновски. Танас. 2000. Речник на народната митологија на Македонците.
Институт за старословенска култура-Прилеп. Книгоиздателство „Матица
Македонска“-Скопје. Скопје – Прилеп.
Elijade Mirca. 2004. Sveto i profano, priroda religije, Alnari, Tabernakl, Beograd.
Ердељановић. Јован. 1938. О почецима вере и о другим етнолошким
проблемима. посебна издања. СКА. књ. СХХIV. (философски и
филолошки списи књ. 33). Београд.
Жикић. Бојан. 2006. Конгитивна антропологија и нематеријална културна
баштина. Етнографска музеологија у транзицији-осврт на прошлост и
поглед на будућност. Гласник Етнографског музеја, Београд.
Зечевић. Слободан. 1974. Русалке и тодорици у народном веровању
североисточне Србије. ГЕМ. број 37. Етнографски музеј. Београд.
Ивановић-Баришић М. 2007, Календарски празници и обичаи у подвалским
селима. Посебна издања, кн. 59. Српска Академија на науки и уметност.
Етнографски институт. Београд.
Јовановић. П. С. 1928. Карсне појаве у Поречу. Гласник скопског научног
друштва. књ.4. Одделење природних наука. св. 1. Скопље.
Кнежевић С. 1997. Храната како комуникативен вид на културата. Етнолог. 7 –
8. ЗЕМ. Скопје.
Недељковић. Душан. 1925. Основне етнографско-етнолошке карактеристике
скопског народног живота. Гласник Скопског научног друштва. Скопје.
Поповска. Драгица. 2009. Светите камења во македонската народна религија и
обредна пракса. Селектор. Скопје. 1-164.
Поповска. Драгица. 2011. Македонскиот културен идентитет низ народните
преданија за светите камења. Спектар. год. 24. кн. 1. Институт за
литература. Скопје.
Поповска. Драгица. 2012. Мистиката на каменот. Институт за национална
историја. Скопје. 1- 262
Popovska. Dragica. 2012. A Flow of Ideas through Symbolic Images of the Sacred
Stones in Macedonia Folk Tradition. Narodna umjetnost. 49/1, 2012. Institute of
Ethnology and Folk Research. Zagreb. pp. 95–111
Прокопиев А, 1984. Магискиот ритуал (некои основни карактеристики и
дејства). Спектар. година 2. бр.3. Институт за литература. Скопје.
Тројановић С. 1911. Главни српски жртвени обичаји. СеЗб. Живот и обичаји
народни. број ХVII. Етнографски Институт. САН. Београд.
Хаџивасиљевић, Ј. 1902. Прилеп и његова околина (историско-географска
излагања). Београд.
Цепенков. Марко. К. /прир. К. Пенушлиски/ 1989. Македонски народни
приказни. книга 5. Македонска Книга. Скопје.
Чаусидис. Никос. 1994. Митските слики на Јужните Словени. Мисла. Скопје
Čulinović – Konstantinović. Vesna. 1989. Adzajkinja iz Manite Drage. Logos. Split.
Шевалие. Ж. Гербран. А. 2005. Речник на симболите, митови, соништа,
обичаи, гестови, облици, ликови, бои, броеви. Табернакул. Скопје.
Шневајс. Е. 1927. Апотропејски елементи у свадбеним обичајима Срба и
Хрвата. Гласник Етнографског музеја у Београду. књ. 2. Београд.
Published
2019-10-27
How to Cite
Popovska, D. (2019). МАКЕДОНСКИТЕ СВЕТИ МЕСТА ВО СОВРЕМЕН КОНТЕКСТ: ВРЗ ПРИМЕРОТ НА КАРПАТА ЗМЕОИЦА ВО С. КРАПА, МАКЕДОНСКИ БРОД. Philological Studies, 10(2), 283-293. Retrieved from https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/550
Section
Contemporary Society In Culture, Language, And Literature