PREPARATION OF LANGUAGE DATA FOR THE FRANČEK EDUCATIONAL PORTAL FOR SLOVENIAN LANGUAGE

  • Kozma Ahačič, Janoš Ježovnik, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Špela Petric Žižić, Duša Race ZRC SAZU, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Ljubljana, Slovenija

Abstract

The paper presents the processes of creating the portal Franček, the first interactive educational language portal with dictionary and grammatical content for Slovenian, and the preparation of language data for the portal. The portal, whose design is original and not based on any other language portal, provides information on the words’ meanings, synonyms, morphological paradigms, pronunciation, phraseology, dialect usage, history, and etymology. This data is linked to two educational grammars and accompanied by teaching materials, a game for smart devices, a language counselling service for teachers, and a description of modern teaching methods. The main purpose of the portal is to introduce students of elementary and secondary schools to the use of various dictionaries, to improve their linguistic and metalinguistic competence, and introduce them to other language resources. The portal fills the gap in existing Slovenian language resources, namely the lack of specialized or appropriately suited comprehensive dictionary manuals, primarily intended for the schooling population and use in education. The paper also presents the creation of new dictionary, grammatical, and teaching content, and the process of its adaptation and consolidation into a new, coherent whole. Due to the age span of target user groups the content and its visualization are adapted to three age groups (elementary-school grades 1 to 5, grades 6 to 9, and secondary school) based on their (meta)linguistic knowledge, while also taking into account the curricula for teaching Slovenian in elementary and secondary school.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahačič, Kozma, Legan Ravnikar, Andreja, Merše, Majda, Narat, Jožica, Novak, France. (2014). Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja [Words of the 16th-century Slovenian literary language]. (2014 [2011]). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. URL: www.fran.si (Accessed: 19.10.2021). (In Slovenian.)
Ahačič, Kozma, Ledinek, Nina, Perdih, Andrej. (2015). Fran: the next generation Slovenian dictionary portal. V: Natural language processing, corpus linguistics, lexicography: proceedings, Eighth International Conference, Bratislava, Slovakia, 21–22 October 2015. RAM-Verlag. 9-16.
Ahačič, Kozma. (2017a). Kratkoslovnica. Slovenska slovnica za osnovno šolo [Kratkoslovnica. Slovenian grammar for primary schools]. Ljubljana: Rokus Klett. (In Slovenian.)
Ahačič, Kozma. (2017b). Slovnica na kvadrat. Slovenska slovnica za srednjo šolo [Slovnica na kvadrat. Slovenian grammar for secondary schools]. Ljubljana: Rokus Klett. (In Slovenian.)
Ahačič, Kozma, Dobrovoljc Helena, Gliha Komac, Nataša, Kenda Jež, Karmen, Ledinek, Nina, Lengar Verovnik, Tina, Mirtič, Tanja, Race, Duša, Žagar Karer, Mojca. (2021). Družbene zvrsti in besedilne vrste v slovenskem jeziku [Social varieties and genres in Slovene language]. Ljubljana. URL: http://kje-je-kaj-v-slovnici.franček.si/pdf/zvrsti.pdf (Accessed: 19.10.2021). (In Slovenian.)
Dobrovoljc, Helena, Verovnik, Tina, Bizjak Končar, Aleksandra. (2018). Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik ter normativne zadrege uporabnikov in jezikoslovcev. V: Škrabčevi dnevi 10: Zbornik prispevkov s simpozija 2017 [Web language-counselling service for Slovenian and normative dilemmas of users and linguists. In: Škrabčevi dnevi 10: Proceedings from the symposium 2017]. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 52-69. (In Slovenian.)
Erlandsen, Jens. (2010). iLEX, a general system for traditional dictionaries on paper and adaptive electronic lexical resources. V: Proceedings of the XIV EURALEX International Congress. 6–10 July 2010. Leeuwarden/Ljouwert: Fryske Akademy – Afûk. URL: 000_Euralex_2010_00_PRINTED_BOOK_Foreword_TOC_PlenaryLectures_Abstracts.pdf (Accessed: 19.10.2021).
Godec Soršak, Lara. (2015). Slovenski otroški šolski slovar. V: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (1. del). Obdobja 34 [Slovene children's school dictionary. In: Grammar and dictionary – current language description. Proceedings of the conference Obdobja 34]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 243-250. (In Slovenian.)
Godec Soršak, Lara. (2019). Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju: doktorska disertacija [Designing a school dictionary for pupils in the 1st and 2nd triad of primary school: PhD Thesis]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. (In Slovenian.)
Jakopin, Primož. (1999). Zgornja meja entropije pri leposlovnih besedilih v slovenskem jeziku: doktorska disertacija [Upper bound of entropy in Slovenian literary texts: PhD Thesis]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko. (In Slovenian.)
Ježovnik, Janoš, Kenda Jež, Karmen, Škofic, Jožica. (2020). Reduce, Reuse, Recycle: Adaptation of Scientific Dialect Data for Use in a Language Portal for School children. V: Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, Vol. I. Komotini: Democritus University of Thrace. 31-37.
Kosem, Iztok, Rozman, Tadeja, Stritar, Mojca. (2011). How do Slovenian primary and secondary school students write and what their teachers correct: a corpus of student writing. V: Proceedings of the Corpus Linguistics 2011 conference, 20-22 July 2011. ICC Birmingham.
Kosem, Iztok, Stritar, Mojca, Može, Sara, Zwitter Vitez, Ana, Arhar Holdt, Špela, Rozman, Tadeja. (2012). Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop [The analysis of student language problems: a corpus-based approach]. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno humanistiko. (In Slovenian.)
Kosem, Iztok, Rozman, Tadeja, Arhar Holdt, Špela, Kocjančič, Polonca, Laskowski, Cyprian Adam. (2016). Šolar 2.0: nadgradnja korpusa šolskih pisnih izdelkov. V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016 [Šolar 2.0: Increasing the corpus of texts written by native-speaker students. In: Proceedings of the conference on Language technologies & digital humanities 2016]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 95-100. (In Slovenian.)
Perdih, Andrej. (2020). Portal Fran: od začetkov do danes. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46, № 2 [The Fran Slovene language portal: from beginnings to the present day. Rasprave: The Journal of Institute of Croatin Language and Linguistics 46, № 2]. 997-1018. (In Slovenian.)
Perdih, Andrej. (sprejeto v objavo/in Press). Učenje o slovarjih v šoli: portal Franček kot most med splošno in pedagoško leksikografijo [Learning about dictionaries in school: the Franček portal as a bridge between general and pedagogical lexicography]. (In Slovenian.)
Petric Žižić, Špela. (2020). Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika. Slavistična revija 68, № 3 [Typology of definitions in the School dictionary of the Slovene language. Slavic Review Ljubljana, SRL 68, № 3]. 391–409. (In Slovenian.)
Rozman, Tadeja, Krapš Vodopivec, Irena, Stritar, Mojca, Kosem, Iztok. (2020). Empirični pogled na pouk slovenskega jezika [An empirical view of Slovene as an academic subject]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (In Slovenian.)
Snoj, Jerica. (2019). Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Lingua Slovenica 14 [Lexical synonymy in the Synonym dictionary of Slovenian language. Lingua Slovenica 14]. Ljubljana: Založba ZRC. (In Slovenian.)
Žagar Karer, Mojca. (2017). Terminološko svetovanje: izkušnje in perspektive. V: Slovenska terminologija danas [Terminology-consulting services: experiences and perspectives. In: Slavonic terminology today]. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti. 361-370. (In Slovenian.)
Žganec Gros, Jerneja, Vesnicer, Boštjan, Rozman, Simon, Holozan, Peter, Šef, Tomaž. (2016): Sintentizator govora za slovenščino eBralec. V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika [The eBralec speech synthesis system for Slovenian. In: Proceedings of the conference on Language technologies & digital humanities 2016]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. (In Slovenian.)
Published
2021-11-26
How to Cite
Kozma Ahačič, Janoš Ježovnik, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Špela Petric Žižić, Duša Race. (2021). PREPARATION OF LANGUAGE DATA FOR THE FRANČEK EDUCATIONAL PORTAL FOR SLOVENIAN LANGUAGE. Philological Studies, 19(1), 203-224. Retrieved from https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/1588
Section
Lingustics. Linguodidactics