KONCEPTUALIZACIJA MEDKULTURNOSTI V IZBRANIH SODOBNIH SLOVENSKIH ROMANIH

  • Martina Potisk University of Maribor, Slovenia
Keywords: contemporary Slovenian literature, Slovenian novel, interculturality

Abstract

The paper deals with the occurrence of multiculturality, interculturality and Otherness in the contemporary Slovenian novels written by the authors Brina Švigelj Mérat, which is also known as Brina Svit, Erica Johnson Debeljak and Goran Vojnović. The novels by Brina Svit, who was born in Slovenia but moved to France, are filled with the protagonist’s sense of alienation and uncertainty due to her (double) identity problems, mutual issues and/or transcultural living in different countries, which is the fact that shows certain autobiographical impact. Likewise, the narrative prose of Erica Johnson Debeljak is based on the autobiographical experiences that are related to author’s migration from America to Slovenia and her later perception of Slovenian language, culture, living style, customs etc. The female author gives a special attention to the Slovenian stereotypical judgment of the American, the Western European and the Yugoslav Otherness. Slovenian underestimation of people from the (southern) Balkan countries has the even more significant role in the novels by Goran Vojnović, who faced the stigmatization himself while living on Fužine, the place that is also known as the Slovenian multicultural “ghetto”. Vojnović’s protagonists are often verbally labeled because of their different origins and/or cultural status; therefore, they fight with their own sense of alienation, identity problems and lack of social communication. In this way, the intercultural aspect of the selected novels is represented in many connected levels: by including words, phrases or statements in foreign languages; by motivicthematic basis, built on the several social-cultural issues (sense of alienation, migrations, conception of double identity, displaced persons, multilingualism etc.); by the intertextual quotations of literary works written by the authors who have also shared their intercultural experience with the audience.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borovnik, Silvija. 2012. Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti,
o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor: FF (Zora, 85).
Fišer, Branka Fišer. 2011. Vpliv slovenske nacionalne osamosvojitve na tipologijo
slovenskega romana. Dušan Pirjevec, slovenska kultura in literarna veda:
zbornik prispevkov s simpozija ob 90. obletnici Dušana Pirjevca. Ur. Seta Knop.
Ljubljana: FF (Acta comparativistica Slovenica, 3). 67–77.
Hladnik, Miran. 2005. Z njihovimi ženskami se poročajte ali soočenje kultur v
slovenskem zgodovinskem romanu. Večkulturnost v slovenskem jeziku,
literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: FF (41.
seminar slovenskega jezika, literature in kulture). 11–19.
Johnson Debeljak, Erica. 1999. Tujka v hiši domačinov. Maribor: Obzorja.
Johnson Debeljak, Erica. 2010. Prepovedani kruh: spomini. Ljubljana: Modrijan.
Juvan, Marko. 1994. Iz 80. v 90. leta: slovenska literatura, postmodernizem,
postkomunizem in nacionalna država. Jezik in slovstvo 40/1–2. 25–33.
Juvan, Marko. 2000. Intertekstualnost. Ljubljana: Državna založba Slovenije
(Literarni leksikon, 45).
Lukšič Hacin, Marina. 1999. Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC SAZU.
Pageaux, Daniel-Henri. 2008. Imagološke razprave. Ljubljana: ISH.
Sedmak, Mateja. 2009. Izzivi medkulturnosti. Podobe obmejnosti. Ur. Mateja
Sedmak. Koper: Univerza na Primorskem; Annales. 13–35.
Svit, Brina. 2000. Smrt slovenske primadone. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Svit, Brina. 2003. Moreno. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Svit, Brina. 2006. Odveč srce. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Svit, Brina. 2009. Coco Dias ali Zlata vrata. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Strsoglavec, Đurđa. 2010. Kako se govori v sodobni slovenski prozi. Sodobna
slovenska književnost: 1980–2010. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: FF
(Obdobja, 29). 311–318.
Šabec, Ksenija. 2007. Kdo je čefur za kranjskega Janeza: stereotipi in kulturne
razlike v sodobnem evropskem kontekstu. Stereotipi v slovenskem jeziku,
literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: FF
(43. seminar slovenskega jezika literature in kulture). 102–116.
Virk, Tomo. 2007. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled.
Ljubljana: ZRC SAZU.
Vojnović, Goran. 2008. Čefurji raus! Ljubljana: Študentska založba.
Vojnović, Goran. 2012. Jugoslavija, moja dežela. Ljubljana: Študentska založba.
Published
2019-10-24
Section
Literature in Intercultural Context