АПТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 19 ВЕК

  • Silvana Sidorovska-Chupovska Insitute of National History “Ss. Cyril and Methodius” University Skopje Macedonia
Keywords: The Ottoman Empire, Macedonia, pharmacists, pharmacies, Macedonian cities, parish education councils

Abstract

In Macedonia the first graduated pharmacists are mentioned during the Middle Ages. Most pharmacists were from Dubrovnik; the first pharmacists arrived from Portugal and Spain of end of the 15th century and were Sephardic Jews. Within the framework in the Ottoman Empire, organized pharmaceutical activity started in the 19th century. The beginning of the 19th century saw the first Macedonian pharmacists. In 1840, there were two pharmacies in Bitola and Thessaloniki, owned by foreign pharmacists. At the end from the 19th century pharmacies opened and were active as part of the parish education councils in Veles, Bitola, Skopje and Thessaloniki.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Архив на Македонија, Фонд: Велешка митрополија -1897/D/XI, А.Е.
1.492.2.126, л. 579-581, ракопис.
Антулеска-Белческа, Гордана; Белчески, Рубинчо. 2008. Здравството во
Прилеп и Прилепско меѓу двете светски војни. Зборник на трудови од
третиот македонски конгрес за историја на медицината, Штип 5-7 јуни,
Штип.
Бојаџиевски, Петар. 1992. Здравството во Битола низ вековите, Битола.
Бојаџиевска-Цветковска, Рената. Бојаџиевска, П., Тодорова, А., 2005.
„Фармацевтската дејност во текот на XIX и XX век“, Зборник на трудови
од вториот македонски конгрес за историја на медицината, Струмица 3-5
ноември, Струмица.
Бојаџиевска-Цветковска, Рената. 2008. „Аптекарските дневници од аптеката на
Рајна Алексова“. Зборник на трудови од третиот македонски конгрес за
историја на медицината, Штип 5-7 јуни, Штип.
Матковски, Александар. 1992. Македонија во делата на странските
патеписци 1827-1849, Мисла, Скопје.
Николовски, Боро. 1957. „Фармацевтски елементи во историјата на
Македонија“, Билтен на Фармацевтското друштво на Македонија,
Скопје, бр. 1.
Николовски, Боро. 1995. Прилози за историјата на здравствената култура во
Македонија, Македонско фармацевтско друштво, Скопје.
Стојановски, д-р Никола.1999. Здравствената култура во Велес и Велешко од
минатото до крајот на 20 век, ДНУ, Велес, Велес.
Френски пътеписи за Балканите XV-XVIII век. 1975. София.
Published
2019-10-24
Section
History and Philology