ГЕОРГИ ТРАЈЧЕВ КАКО ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ, КНИЖЕВНИК И ПУБЛИЦИСТ

  • Slavco Kovilovski Institute of Macedonian Literature, “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia
Keywords: Georgi Trajchev, newspapers, magazines, teacher, writer, publicist, Prilep, Mariovo, Prespa, Mijaks

Abstract

Georgi Trajchev (1869-1945) was a prominent educator, writer and publicist from Macedonia. He was the author of numerous articles published in newspapers and magazines of that period. He founded „Macedonian library“ in which he published 13 books with scientific research and travel literature features. Some of his works are the main source for the history of the western parts of Macedonia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Димески, Димитар. 1982. Македонското националноослободително движење
во Битолскиот вилает (1893-1903), второ издание. Студентски збор,
Скопје.
Николов, Борис. 1999. ВМОРО - псевдоними и шифри 1893-1934. Звезди,
София.
Трайчев, Георги. 1895. „Книжнина: Отечествена география отъ В. К’нчов
(рецензия)“. Новини, бр. 27, 2.
Трайчев, Георги. 1895. „Нøколку думи върху Естетствената История и ползата
отъ училищните кабинети“. Новини, бр. 28, 2-3.
Трайчев, Георги. 1895. „Нøколку думи върху неуспøха по нøкои предмети въ
класнитø училища и мерките против него“. Новини, брой 29, 1-2.
Трайчев, Георги. 1897. „Една расходка до с. Дутли (Сøрско)“. Новини, брой
83.
Трайчев, Георги. 1923. Мариово. София.
Трайчев, Георги. 1924. Преспанското езеро. София.
Трайчев, Георги. 1930. Спомени отъ моето 40 годишно учителство (1889-
1929 г.). Печатница П. Глушковъ, София.
Трайчевъ, Георги. 1925. Градъ Прилøп. София.
Трайчевъ, Георги. 1925. Приносъ къмъ историята на революционното дøло въ
Македония (Прилепско). София.
Трайчевъ, Георги. 1933. Манастиритø въ Македония. София.
Трайчевъ, Георги. 1941. Книга за Мияцитø. София.
Трайчевъ, Георги. 1942. Спомени отъ 50-годишниятъ ми юбилеи (1891-1941).
София.
Published
2019-10-24
Section
History and Philology