ANTHROPOMORPHISM IN THE OLDER BEEKEEPING TERMINOLOGY

  • Simon Atelšek Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language Ljubljana, Slovenia
Keywords: older beekeeping terminology, metaphor, extension of meaning

Abstract

The article presents the older beekeeping terminology, which was created in the context of semantic formation modes on the basis of anthropomorphization of bees. In this respect, metaphorical semantic transfer and extension of meaning are demonstrated as the central formation modes, being the only ones to enable cross-domain meaning transfer. The analysis, which was based on four beekeeping works from the period before the formation of unitary standard Slovenian in the middle of the 19th century, revealed that such beekeeping terminology was fairly equally represented in all authors involved, and consequently also in both two provincial versions of the Slovenian language. However, compared to the modern state we have found out that only about a quarter of these terms are preserved in modern beekeeping terminology.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dolar, Kaja. 2015. Razvezane metafore? Inovativne in leksikalizirane metafore v slovenščini. Slovenščina 2.0, 3/1. 90–121.
Fajfar, Tanja. 2017: Terminologija v Evropski uniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Gorjanc, Vojko. 1996. Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok (ob primeru računalništva in jedrske fizike). V: Jezik in čas. Ur. A. Vidovič Muha. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 251–260.
Hrovatič, Renata. 1992: Metaforični in metonimični pomenski prenosi v terminoloških besednih zvezah: Diplomsko delo. Mentorica: A. Vidovič Muha. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Jemec Tomazin, Mateja. 2010: Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Legan Ravnikar, Andreja. 1997: Tvorbeni načini upravno-političnih in vojaških terminov v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797). Jezikoslovni zapiski 3. 25–38.
Logar, Nataša. 2001: Elektrotehniška terminologija glede na izvorni jezik. Jezik in slovstvo 46/1–2. 41–53.
Mihelič, Stane. 1976: Peter Pavel Glavar, čebelar, čebelarski pisec, učitelj in organizator. V: Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu. Ur. M. Mencej. Ljubljana: Zveza čebelarskih društev Slovenije. 20–65.
Novak, France. 2004: Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Petric, Špela. 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Snoj, Jerica. 2010: Metafora v leksikalnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Vidovič Muha, Ada. 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Žagar Karer, Mojca. 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Žele, Andreja. 2004: Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov). V: Terminologija v času globalizacije. Ur. M. Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 77–91.  2009: Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini). V: Terminologija in sodobna terminografija. Ur. N. Ledinek, M. Žagar Karer, M. Humar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 125–139.
Published
2019-10-17
Section
Lingustics. Linguodidactics