Примена на дигитални технологии во наставата по преведување

Main Article Content

Милена Саздовска-Пигуловска

Abstract

Како резултат на дигиталните иновации, покрај професионалните квалификации што ги стекнуваат студентите со завршување на студиите, неопходно е да поседуваат и низа други вештини, особено технички вештини со цел да бидат конкурентни на пазарот на труд. Во таа насока се јавува потреба од стекнување т.н. „дигитални компетенции“, односно способност за користење дигитални технологии и во областа на преведувањето. Преведувачката индустрија доживува трансформација во која дигиталните технологии заземаат сè поголема примена, па следствено на тоа се воведуваат новитети и промени и во наставата по преведување со напуштање на конвенционалните методи во наставата и пасивно учење и се преминува кон современи методи и интерактивно учење. Предмет на истражување во овој труд се способностите на студентите за примена на дигиталните технологии во процесот на преведување, при што се анализираат и нивните ставови околу неопходноста од дигитални компетенции за преведувачите. За целите на овој труд е спроведено анкетно истражување со кое се опфатени 26 студенти на студиската насока по преведување на Катедрата за преведување и толкување при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Преку заклучоците од истражувањето се укажува на различни можности и начини за унапредување на наставата по преведување со примена на дигитални технологии и остварување дигитална комуникација, а особено се истакнува потребата од дигитализација на ресурсите за учење и на практичната настава.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Linguistics

References

British Council (2013). The Impact of Digital Technology on Higher Education Institutions. Преземено од:
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/innovation-industry/impact-digital-technology-report.pdf
De la Rosa, J., Miranda S., González, C. (2013). Enterprise Resource Planning Models for the Education Sector: Applications and Methodologies Во K. K. Patel, S. Vij (eds.). Evaluation of Transversal Competences of the Engineering Students and their Relation to the Enterprise Requirements, 1‒7. Hersehy: Information Science Reference.
European Commission (2017). ЕМТ Competence Framework. Преземено од:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf
European Commission (2013). Digicomp: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Преземено од: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. European Commission.
Göpferich, S. (2009). Towards a model of translation competence and its acquisition: the longitudinal study TransComp. Преземено од: http://gams.uni-graz.at/fedora/get/o:tc-095-187/bdef:PDF/get
Hobbs, R. (2017). Create to Learn: Introduction to Digital Literacy. New York: John Wiley and Sons Inc.
Ivanova, О. (2016). Translation and ICT competence in the globalized world. Изложено на International Conference Meaning in Translation: Illusion of Precision, May 16-19th, 2018, Riga, Latvia.
Kerr, P. (2014). Cambridge Handbook for Language Teachers. Translation and Own-language Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Koutsopoulos, K. C., Doukas, K., Kotsanis, Y. (2018). Handbook of Research on Educational Design and Cloud Computing in Modern Classroom Settings. Hershey: IGI Global.
O’Hagan, M., Ashworth, D. (2003). Translation-mediated Communication in a Digital World: Facing the Challenges of Globalization and Localizaion. Bristol: Cromwell Pres Ltd.
Reimann, P., Bull, S., Kickmeier-Rust, M., Vatrapu, R., Wasson, B. (2016). Measuring and Visualizing Learning in the Information-Rich Classroom. London: Routledge.
UNESCO (2011). ICT Competency Framework for Teachers. Преземено од:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf
Resourced. Digital Literacy in the Classroom: How Important Is It?.
https://resourced.prometheanworld.com/digital-literacy-classroom-important/
UNESCO. Media Information Literacy for Teachers.
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/module-8/unit-3/