Journal of Contemporary Philology https://journals.ukim.mk/index.php/jcp <p style="text-align: justify;"><a href="https://journals.ukim.mk/index.php/jcp"><strong><img style="margin: 0px 10px 0px 0px;" src="/public/site/images/akirkova/Home.jpg" width="176" height="250" align="left"></strong></a>The<strong><em> Journal of Contemporary Philology</em> (JCP)</strong> is an international electronic peer-reviewed journal that publishes scholarly articles on all aspects of linguistics, applied linguistics, literature and cultural studies. The journal tries to attract high quality articles that present original research, pertaining to experimental work, theory, methodology and translation with a special emphasis on contemporary development in these fields. JCP invites authors to submit previously unpublished research articles, review articles and book reviews in English and Macedonian.<br>The journal is published twice a year with the support of Blaže Koneski Faculty of Philology,&nbsp;Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.<br>JCP articles are indexed and abstracted in MLA, DOAJ, Google Scholar, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus, WorldCat, LIBRIS, BASE, OpenAIRE, Brill’s Linguistic Bibliography and the Linguist List.</p> <p><strong>Online ISSN 2545-4773;&nbsp; &nbsp;Print ISSN 2545-4765</strong></p> <p><strong>DOI: <a href="https://doi.org/10.37834/JCP">https://doi.org/10.37834/JCP</a></strong></p> Blaže Koneski Faculty of Philology, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje en-US Journal of Contemporary Philology 2545-4765 <p>Copyright © 2019&nbsp;Blaže Koneski Faculty of Philology, Skopje<br>Journal of&nbsp;Contemporary Philology&nbsp;(JCP)<br>Современа филологија</p> Стратегии за искажување убеденост во форумските дискусии https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1682 <p>Во ова истражување испитуваме како учесниците во дискусиите на интернет-форумите искажуваат убеденост во ставовите што ги изнесуваат. Се анализираат дискусии на тема КОВИД-19 на два македонски форуми, Кајгана и Фемина. Истражувањето се базира на социолингвистички ориентираните толкувања на поимот „искажување став“ (Du Bois 2007, Barton and Lee 2013) и на теоријата за вреднување (Martin and White 2005, Oteíza 2017). И двата приода промовираат дијалогистичка перспектива. Концептот „став“ се однесува на тоа како луѓето се позиционираат во однос на она што е кажано, на другите луѓе и објекти за кои се зборува и во однос на своите соговорници (Barton and Lee 2013: 87). Во интеракциските секвенции ексцерпирани од дискусиите се испитува какви јазични, реторички и прагматичко-дискурсни стратегии користат авторите за да го искажат својот став, убеденост и степен на посветеност на она за што се зборува.</p> Лилјана Митковска Февзудина Сарачевиќ Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 7–25 7–25 10.37834/JCP2251007m Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1683 <p>Глаголскиот систем на македонскиот јазик е еден од најбогатите и од најразвиените во рамките на словенскиот јазичен свет. Од една страна, македонскиот јазик во својата структура ги чува наследените словенски карактеристики, но, од друга, во својот систем вградил особености мотивирани од непосредниот контакт со другите балкански јазици. Тој е единствениот словенски јазик што во својот систем ги вградил перифрастичните конструкции со има и н/т-партицип како регуларни парадигми. Овие конструкции се разгрануваат во цела паралелна конјугација со сите други сложени глаголски форми. Покрај тоа, македонскиот јазик не ги отфрлил наследените конструкции со&nbsp;сум и л-формата, туку сè&nbsp;повеќе ги поместувал во модалната сфера на употреба. Употребата на има-конструкциите е карактеристична за југозападното македонско наречје, а гледајќи од денешна перспектива, зема сè поголем замав во современиот македонски јазик. Овој текст се осврнува на состојбата на конструкциите со има во рамките на говорот на градот Велес, како дел од централните говори на западното македонско наречје. Во фокусот на интерес е поставена функционално-семантичка анализа на овие конструкции, особено наспроти конкурентните парадигми со сум и л-формата.</p> Давор Јанкулоски Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 27–38 27–38 10.37834/JCP2251027j Тranslating Medical Terminology: Strategies for Translating Covid-19 Terms from English into Macedonian https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1684 <p>The purpose of this paper is to analyse the vocabulary used to talk about the COVID-19 situation in the Macedonian public space. For the purposes of this study a corpus of 130 Covid-19-related terms in English and their Macedonian counterparts was compiled. The English terms were extracted from the COVID-19 and SARS-CoV-2 Multilingual Terminology Collection found in the European Union terminology database (IATE), as well as other relevant COVID-19 glossaries. Their Macedonian counterparts were extracted from various public sources of information. The analysis is based on Vinay and Darbalnet’s (1958/1995 in Venuti 2000) model of translation strategies, complemented by some of Molina and Hurtado Albir’s translation techniques (2002). The analysis shows which translation strategies are used to convey COVID-19-related terms into Macedonian and how the terms relate to different audiences. The results stress the importance of conscious and effortful control over terminology adoption and creation.</p> Sonja Kitanovska-Kimovska Silvana Neškovska Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 39–57 39–57 10.37834/JCP2251039kk Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1685 <p>За разлика од модификаторите во именската синтагма, кои изразуваат релативно долготрајни, поиманентни карактеристики, депиктивите му припишуваат на референтот карактеристика актуелна во интервалот на настанот и се дел од реченичната структура. Во статијата се анализираат депиктивите во збирката раскази Мојот маж од Румена Бужаровска. Целта е да се покаже какви карактеристики изразуваат, со кои дополнителни значенски нијанси се здобиваат и како функционираат во информациската структура на исказот. Најпрво се разгледуваат депиктивите во врска со субјектниот аргумент, а потоа – со акузативниот. Освен тоа, одделно се анализираат и депиктивите неинтегрирани во прозодиската структура на исказот и депиктивните предлошки синтагми. Резултатите покажуваат дека депиктивите во делото најчесто се однесуваат на персонален субјектен референт и изразуваат самостојно дејствување и физички состојби, а поретко – физиолошки состојби, подреденост во низа и животни фази. Тие се и носители на различни степени на информативност, а покажуваат тенденција да се однесуваат на референти посочени во непосредниот претходен контекст, независно од функцијата на аргументот на кој се однесуваат.</p> Бојан Петревски Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 59–72 59–72 10.37834/JCP2251059p „Подобро е добро име отколку големо богатство“: Симболичкиот капитал во полето на книжевноста https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1686 <p>Во овој труд ќе ја претставиме теоријата за симболичкиот капитал во рамките на полето на книжевноста на францускиот теоретичар, социолог и антрополог Пјер Бурдје, теорија што можеме да ја пронајдеме во неговата книга посветена на книжевноста насловена Правила на уметноста (1992) и во неговите бројни есеи посветени на истата тема. Ќе ја претставиме и ќе ја анализираме неговата теорија за симболичкиот капитал на два начина: најпрво по себе, како што е образложена во неговите книги и есеи, а потоа преку различни примери од светот на книжевноста. Во првиот дел ќе го претставиме разговорот меѓу американските писатели Ернест Хемингвеј и Скот Фицџералд за природата на пишувањето, опишан од страна на Хемингвеј во книгата Подвижна гозба. Во вториот и во третиот дел ќе преминеме кон претставување и анализа на концептот „симболички капитал“. Најпрво ќе го дефинираме поимот, ќе ги анализираме и ќе ги поставиме во поширок контекст дефинициите на Бурдје; потоа ќе зборуваме за специфичните манифестации на симболичкиот капитал во полето на книжевноста и за неговиот однос со класичниот, односно со економскиот капитал во потесната смисла на зборот; исто така, ќе зборуваме за генезата на овој поим на индивидуално и на општествено ниво; на крајот, ќе зборуваме за неговата можна трансформација во економски капитал. Во заклучокот ќе извлечеме генерални согледби во однос на претставеното и на придонесот на теоријата на Бурдје за проучувањето на книжевноста.</p> Ведран Диздаревиќ Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 73–87 73–87 10.37834/JCP2251073d Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1687 <p>Текстот ги проблематизира културата како поле за судир на значењата, кодирањето и декодирањето на родовите стереотипи во популарната култура и различните перспективи што го иницираат критичкиот потенцијал на консументите на културните продукти во препознавањето на субверзивните пораки низ претставувањето на жената во популарната кутура. Трудот се занимава со интеракцијата меѓу текстот, значењето, контекстот, реципиентот и дискурсот. Оттука, во обид да се избегне бинараната позиција на машко-женските позиции и патријархалните модели, клучно е препознавањето на проблематичната родова претстава на жената во популарната култура, која, всушност, ги потхранува нормираните родови улоги во општеството, кои водат до сексизам и до дискриминација. Низ оваа анализа ќе се обидеме да заклучиме дека производството на значењата се протега далеку пошироко низ процесите на продукција, размена и репродукција на културата.</p> Ана Јовковска Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 89–100 89–100 10.37834/JCP2251089j The Translatability of the Drag Terminology In Rupaul’s Drag Race https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1688 <p>This paper aims to explore the translatability of the drag terminology used in the popular reality competition RuPaul’s Drag Race (RPDR), from English into Macedonian. There are two hypotheses on which the study is based: 1) The people who use drag terms find it more natural to use them as borrowings (i.e. in their original form (in English)) and 2) If the drag terms were to be taken into Macedonian, they would more often be taken as adapted borrowings (i.e. undergo naturalisation), rather than be translated with a Macedonian equivalent. Two research methods were employed. The first was the analysis of Macedonian articles with drag-related content, as well as parts from the translation of How To Be Gay by David M. Halperin (trans. Ognen Chemerski), in order to discover preexisting translations. The second included a survey aiming to explore whether translation of the terminology is possible, and to gather translations. Upon analyzing the findings, it is evident that English forms heavily influence how Macedonian speakers use these terms and how they would translate them. However, complete translation is not entirely impossible, so long as it strives to retain both the meaning and the form, and to utilize creativity and word-play.</p> Ana Ilieva Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 101–120 101–120 10.37834/JCP2251101i Вредно лингвистичко издание – прва лексикологија на македонскиот јазик https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1689 <p>Симона Груевска-Маџоска, Лексикологија на македонскиот јазик, МИ-АН, Скопје 2021, 229 стр.</p> Лилјана Макаријоска Copyright (c) 2022 Journal of Contemporary Philology 2022-06-22 2022-06-22 5 1 121–128 121–128 10.37834/JCP2251121m