Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лидија Танушевска

Апстракт

Олга Токарчук е една од најистакнатите писатели на современието, не само во полската литература, па затоа и овој текст е посветен на интерпретација на нејзините дела во македонска средина, со оглед на тоа што сè уште многу малку се пишува за неа и за нејзините дела. Важна е и рецепцијата во друга средина, која секогаш може да се разликува од земјата на оригиналот и од други земји каде што Олга Токарчук зазема позаслужно место во литературната критика. Од анализата на петте нејзини дела, преведени на македонски јазик, се изведуваат доминанти кои го одредуваат нејзиниот стил на пишување и кои се обидуваме да ги објасниме низ призмата на нејзините зборови, искажани, главно, во есејот насловен „Сочувствен раскажувач“.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

на кирилица:
Мојсова-Чепишевска, В., 2014, „Книга – лепче, за голтање, без гризење (за книгата Талкачи од Олга Токарчук, Скопје: Или-или, 2013, 400) (проект: Полска култура)“, Во: Годишен зборник, книга 39-40. Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје. с. 665-670.
Србиновска, С., 2020, „Флуидноста на ликовите во поетиката на Олга Токарчук“. Во: Славистички студии 20, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје. с. 363-378.
Танушевска, Л., 2014, „За романот Е.Е. на Олга Токарчук“ во: Токарчук, Олга – Е.Е. (превод од полски: Лидија Танушевска), Антолог, Скопје 2014. с. 187-191.
Танушевска, Л., 2014, :„25/5 – Книжевниот превод од полски јазик како позитивен феномен во преведувачката дејност во поново време“. Во: Годишен зборник, книга 39-40. Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2014. с. 655-659.
Танушевска, Л., 2015, „Метафикција на женски начин (полско-македонска паралела)“. Во: XLI Меѓународна научна конференција на XLVII Meѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Лингвистика и литература Охрид 14-15 јуни 2015, Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје. с. 297-303.
Токарчук, О., 2020, „Нобеловското предавање на Олга Токарчук (воведни забелешки и превод: Лидија Танушевска)“, Славистички студии 20, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје. с. 425-445.

на латиница:
Tanuszewska, L., 2014, „Polskość czy światowość jako problemy przekładowe Biegunów Olgi Tokarczuk“. W: Literatura polska w świecie. Tom V. Mapowanie, opisy, interpretacje, Uniwersytet Śląski/Wydawnictwo Gnome, Katowice. s. 131-138.
Tanuszewska, L., 2021, „Słownictwo specjalistyczne w prozie Olgi Tokarczuk jako wyzwanie translatorskie”, Między oryginałem a przekładem, R. XXVII Nr 2 (52):Twórczość Olgi Tokarczuk w przekładzie, red. Marzena Chrobak i Michał Zięba, Księgarnia Akademicka, Kraków. s. 135-143.
Tanuševska, L., 2020, „Tłumaczenie tłumaczenia (czyli William Blake w powieści Olgi Tokarczuk)“, Postscriptum Polonistyczne 2020, 1 (25), red. R. Cudak, J. Tambor, A. Nęcka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. s. 45-54.