Гледните точки во расказот „Дамата со кученцето“ од Антон Павлович Чехов

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Славица Србиновска

Апстракт

Студијата се занимава анализа на гледната точка во расказот „Дамата со кученцето“ од Антон Павлович Чехов. Типологијата на гледните точки застапувана во теориските студии на Жерар Женет, Борис Успенски, Ролан Барт, Мике Бал и Михаил Бахтин ја претставува основата за дескрипција на позициите и убедувањата на ликовите во текстот.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

Derrida, Jacques. 2006. H.C. for Life, That Is to Say…Trans. Laurent Milesi and Stefan Herbrechter . Stanford: Stanford University Press.
Nietzsche, Friedrich. 1996. Human, All Too Human. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Niče, Fridrih.2001. O koristi i šteti istorije za život.Novi Sad: Svetovi.Shlomith, Rimmon Kenan. 1983. Narrative Fiction. Contemporary Poetics. London & New York: Methuen.
Uspenski, Boris. 1979. Poetika kompozicije. Semiotika ikone. Beograd: Nolit.