Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Максим Каранфиловски

Апстракт

Во текстот се разгледува улогата на конекторите во прагматичната кохерентност на текстот. Целта е да се издели инвентарот на конекторите во двата јазика и да се разгледаат нивните еквиваленти. Се обрнува внимание на преведувањето на конекторите од еден јазик на друг.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Лингвистика

Референци

Grzegorczykowa R. , Laskowski R. , Wróbel H. (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa 1984, s.559.
Báčvarov, J., Český konektor totiž a jeho bulharské ekvivalenty, Naše řeč, LXX, Praha 1987,4, s.170-177.
Федотова Н., Каранфиловски М., Конекторите во рускиот и во македонскиот јазик, XXVII Научна дискусија на МСМЈЛК, кн.1, Скопје 2001, стр.125-136.