УСВОЈУВАЊЕ НА ГРАМАТИЧКИТЕ КАТЕГОРИИ РОД, БРОЈ И ОПРЕДЕЛЕНОСТ КАЈ ИМЕНКИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД СТРАНА НА СТУДЕНТИТЕ – СЛАВИСТИ

  • Marija Grkova University of Stip, Macedonia
Keywords: Macedonian language as foreign, grammatical categories of nouns, textbooks, tasks, testing

Abstract

The above article deals with grammatical categories in Macedonian nouns in Macedonian as a foreign language (MLD students). This study shows that foreign students have issues with grammatical categories in nouns in the process of acquiring the nouns, and also in the process of learning Macedonian. These issues can cause difficulties in learning certain grammatical phenomena, therefore, we pointed them out, along with their solutions, so MLD students will have an easier way of learning. Our suggestion was different kinds of tasks, and how they affect the students’ different needs. The tasks that involve language activities make demands on the individual’s communicative competence. These kinds of tasks are not supposed to be routine or automatic, but they require the use of strategies in communicating and learning. In our opinion, the tasks should contain one grammatical category if the student is a beginner, and two or more grammatical categories, if the student is an intermediate or proficient user of the language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Алексова, Г. Бушовска, З., Ванева, М., Даниловска, М., Димова, В.,
Илијас, Ј., Јакимова, Г., Јовановска, Ј., Кадриу, В., ЛазароваНиколовска, А., Марковска, З., Никодиновска, Р., Николовска, А.,
Николовска, В., Николовска, Н., Панева, Б., Стаменкоска, И.,
Стефаноски, М., Сулејмани, Б., Тоска, В., Трајкова, М. 2011: Прирачник
за наставата по немајчин јазик за наставниците во основното, средното
и високото образование, Скопје: Британски совет
Алексова, Г. 2012: Ѕуница – средно рамниште, Скопје: Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“
Бојковска, Ст., Пандев, Д., Минова – Ѓуркова, Л., Цветковски, Ж. 2008:
Општа граматика на македонскиот јазик, Скопје: Просветно дело АД
Бужаровска, Е., Гочкова-Стојановска, Т. 1995: Зборувате ли македонски?
Почетен курс за странски (работна тетратка), Скопје: МЕДИСинформатика
Гочкова-Стојановска, Т., Пановска-Димкова, И. 2012: Божилак – почетно
рамниште, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки
факултет „Блаже Конески“
Дикро, О., Тодоров, Цв. 1987: Енциклопедиски речник на науките за јазикот
1. Превод од француски и напомени: Проф. д-р Атанас Вангелов, Скопје:
Детска Радост
Дикро, О., Тодоров, Цв. 1987: Енциклопедиски речник на науките за јазикот
2. Превод од француски и напомени: Проф. д-р Атанас Вангелов, Скопје:
Детска Радост
Дучевска, А. 2003: Наставата по македонски јазик како странски во
функција на нејзините цели, Наставата по македонски јазик како странски:
Состојби и перспективи, Скопје: 2-ри Август С - Штип, стр. 41
Дучевска, А. 2013: Македонскиот јазик како странски (состојби - процеси -
перспективи), Меѓународен собир на соработка, прв, втор, друг јазик: Македонско - хрватски споредби. Зборник на трудови, Загреб: Национална
фондација за наука, високо образовање и технолошки развој, стр.56
Заедничка европска референтна рамка за јазици: учење, настава и оценување,
2012: Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј.
Конески, Бл. 2004: Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје:
Просветно дело
Конески, К. 1999: Правописен речник на македонскиот литературен јазик,
Скопје: Просветно дело
Кусевска, М., Митковска, Л. 1995: Зборувате ли македонски? Почетен курс
за странци (учебник), Скопје: МЕДИС-информатика
Минова-Ѓрукова, Л. 2000: Синтакса на македонскиот страндарден јазик,
Скопје: Магор
Минова-Ѓуркова, Л. 2007: Граматика на македонскиот стандарден јазик за
странци, Скопје: 2-ри Август С – Штип
Паноска, Р., Џукески, А. 1970: Македонски јазик за странци, почетен курс,
Скопје: Семинар за македонски јазик, литература и култура
Стоянов, Ст. 1983: Граматика на съвременния български книжовен език,
София, Издателство на българската академия на науките
Тантуровска, Л. 2005: Вежби и игри, Прирачник за учење македонски јазик
како странски/Games and Exercises, Handbook for the Acquisition of
Macedonian as a Foreign Language, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и
Методиј, Филолошки факултет „Блаже Конески“
Тантуровска, Л. 2010: Македонскиот јазик низ општествените промени,
Меѓународно списание „Филолошки студии“, Македонија, Россия,
Slovenija, Hrvatska. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, http://philologicalstudies.org/dokumenti/2010/vol1/1/R%20dr%20Lidija%20Tanturovska.pdf
Čirgić, A., Pranjković, I., Silić, J. 2012: Gramatika crnogorskoga jezika,
Podgorica
De Saussure, F. 1977: Opšta lingvistika, Beograd: Nolit
Ivić, M. 1975: Pravci u lingvistici, Ljubljana: Državna založba Slovenije
Jelaska, Z. 2005: Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna
naklada
Jug-Kranjec, H. 1992: Slovenščina ya tujce, Ljubljana: Narodna i univerzitetna
knjižnica
Kristal, D. 1985: Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, Beograd: Nolit
Minović, M. 1974: Uvod u nauku o jeziku, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Rikard, S. 1969: Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Zagreb,
MaticaHrvatska.
Škiljan, D. 1980: Pogled u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.
Published
2019-10-25
Section
Literature in Intercultural Context