О БОЛЕСТИМА ЈУНАКА НАРОДНИХ ПЈЕСАМА

  • Jelenka J. Pandurević University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Keywords: folk ballads, illness, healing, magic, metaphor

Abstract

This paper discusses diseases and the hero’s illness in oral poetry, their variations related to the level of themes and motifs, the pragmatic aspects of ballads, the shaping and the reception of the disease and healing motifs, developing their semantic and syuzhet potential to the maximum within the boundaries of this genre. The literary organization of the disease experience, fear of death and the hope of healing is viewed within an interdisciplinary approach, in an area determined by medicine and art. The author interprets models and motifs that can be associated with folk medicine and magical practices of mediation between disease and healing, i.e. superstitions that include demons of illness and those who know the secret of healing. The material consists of folk poems recorded in the 19th and 20th century in Bosnia and Herzegovina, some from Novica Šaulić’s collection of poems and some from the anthology collections of Vuk Karadžić and Nikola Andrić; despite different ethnic connotations, they are often related due to the same cultural and geographical space.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ајдачић, Дејан. (2004). Описи смрти у усменим баладама. Прилози проучавању
фолклора балканских Словена. Београд: Аутор и Научно друштво за
словенске уметности и културе. 154−158.
Браун, Максимилијан. (2004). Српскохрватска јуначка песма. Превела с
њемачког Даница Вујовић. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна
средства.
Видаковић-Петров, Кринка. (2013). Баладе: терминолошки и поетички
аспекти. Савремена српска фолклористика. Ур. З. Карановић и Ј. Јокић.
Нови Сад: Филозофски факултет.
Детелић, Мирјана. (2007). Епски градови. Лексикон. Београд: Балканолошки
институт САНУ.
Латковић, Видо. (1967). Народна књижевност I. Припремиле за штампу Р.
Пешић и Н. Милошевић. Београд: Универзитет у Београду – Научна књига.
Милошевић-Ђорђевић, Нада. (1971). Заједничка тематско-сижејна основа
српскохрватских неисторијскх епских песама и прозне традиције. Београд:
Филолошки факултет Београдског универзитета.
Пандуревић, Јеленка. (2008). Новелистичке пјесме у „Босанској вили“. Српско
усмено стваралаштво. Зборник радова. Ур. Н. Љубинковић и С.
Самарџија. Београд: Институт за књижевност и уметност. 359–389.
Пандуревић, Јеленка. (2011а). О неким терминолошким и проблемима
класификације народних пјесама из Босне и Херцеговине. Bałkański folklor
jako kod interkulturowy. Tom 1. Red. J. Rękas. Poznań: Uniwersitet im. Adama
Mickiewicza. 66–73.
Пандуревић, Јеленка. (2011б). О чудесним, подземним и летећим црквама
српске усмене традиције. Жива реч. Зборник у част проф. др Наде
Милошевић – Ђорђевић. Ур. М. Детелић и С. Самарџија. Београд:
Балканолошки институт САНУ – Филолошки факултет Универзитета у
Београду. 397–417.
Самарџија, Снежана. (2006а). Слојеви једне метафоре (између календарске
године и патријархалне задруге). Годишњак катедре за српску
књижевност са јужнословенским књижевностима II. Београд:
Филолошки факултет Универзитета у Београду. 39−75.
Самарџија, Снежана. (2008). Биографије епских јунака. Београд: Друштво за
српски језик и књижевност Србије.
Сувајџић, Бошко. (2007). Неисторијске песме и лирско-епске врсте.
Књижевност и језик 54/1–2. 65–77.
Хојзинга, Јохан. (1991). Јесен средњега века. С њемачког превео С. К. Костић.
Нови Сад: Матица српска.
Чајкановић, Веселин (1994а). Студије из српске религије и фолклора 1925–
1942. Приредио В. Ђурић. Београд: Српска књижевна задруга – БИГЗ –
Просвета – Партенон М. А. М.
Чајкановић, Веселин. (1994b). Стара српска религија и митологија. Приредио
В. Ђурић. Београд: Српска књижевна задруга – БИГЗ – Просвета –
Партенон М. А. М.
Brkić, Jован. (1961). Moral Concepts in Traditional Serbian Epic Poetry. The
Hague: Mouton & Co.
Delić, Simona (2001). Između klevete i kletve. Tema obitelji u hrvatskoj narodnoj
baladi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Krnjević, Hatidža. (1973). Usmene balade Bosne i Hercegovine. Knjiga o baladama
i knjiga balada. Sarajevo: Svjetlost.
Krstić, Branislav. (1984). Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena.
Beograd: SANU.
Maglajlić, Munib. (1983). Od zbilje do pjesme. Banja Luka: Glas.
Omerika, Nusret. (1999). Opjevana pošast: motiv morije (kuge) u narodnim
pjesmama o Mostaru. Most 110−111. 21−22. www.most.ba/ 02122/050.htm.
Приступљено 4. 11. 2012.
Published
2019-10-24
Section
Literature in Intercultural Context