NASTASIJEVIĆ'S FICTION: TRADITION AND CONTEMPORARY CURRENTS

  • Nedeljka Peršić Institute of Literature and Arts Belgrade, Serbia
Keywords: Symbolism, avant-garde, Serbian 20th century literature, literary history, poetics, narration, reception

Abstract

The aim of our research was to review of Momčilo Nastasijević’s fiction (written and published largely during the 1920s), while primarily focusing on its development and its positioning in the context of the current moment and the history of Serbian literature. Therefore, we started dealing with our problem by considering the questions related to Nastasijević’s explicit poetics, essays, notes and thoughts, concluding, in the end, that his work defies strict contextualization. In a brief overview of the immediate reception (and inevitably with a retrospection of the further reception of Nastasijević’s work) we also traced the course of our writer’s inclusion among the greats of Serbian literature, culturologically a very interesting process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Аврамовић, Марко. 2015. Поезија и отпори: рецепција Настасијевићевог
песништва после Другог светског рата – педесете и шездесете године.
У: Момчило Настасијевић: магновења и одјеци, зборник радова. Уредио
Јован Делић. Београд: Институт за књижевност и уметност, Горњи
Милановац: Библиотека „Браћа Настасијевић“. 129–147.
Асор Роса, Алберто. 2000. Авангарда: теорија и историја појма, 2. Приредио
Гојко Тешић. Београд: Народна књига.
Бајчета, Владан. 2015. Поезија Момчила Настасијевића у антологијама. У:
Момчило Настасијевић: магновења и одјеци, зборник радова. Уредио
Јован Делић. Београд: Институт за књижевност и уметност, Горњи
Милановац: Библиотека „Браћа Настасијевић“. 149–156.
Биргер, Петер. 1998. Теорија авангарде. Београд: Народна књига.
Винавер, Станислав. 1938. Момчило Настасијевић. У: Момчило Настасијевић,
Целокупна дела Момчила Настасијевића, књ. 1, Из тамног вилајета.
Приредио Станислав Винавер. Београд (издање пријатеља): Штампарија
Драг. Грегорића. 3–24.
Винавер, Станислав. 1938а. Личност и дело Момчила Настасијевића пред
судом његових пријатеља у ПЕН-клубу (приредио Swann – псеудоним
Станислава Винавера). У: Нова смена, год. 1, бр. 2 (април 1938). 83–89.
Вучковић, Радован. 2011. Поетика српске авангарде. Београд: Службени
гласник.
Глигорић, Велибор. 1966. Пустињак у граду. У: Момчило Настасијевић,
Изабрана дела II. Београд: Просвета. 251–257.
Глушац, Радомир. 1994. Саображавање духовног и језичког као ентитет
прозне стуктуре: неки поступци градње у прози „Из тамног вилајета“ и
„Хроника моје вароши“ Момчила Настасијевића. У: Српски књижевни
гласник, год. 3, књ. 4, бр. 11/12 (1994). 106–112.
Деврња, Милутин. 1939. Биографија Момчила Настасијевића. У: Целокупна
дела Момчила Настасијевића, књ. 9, Ране песме и варијанте. Приредио
Станислав Винавер. Београд (издање пријатеља): Штампарија Драг.
Грегорића. 1–45.
Делић, Јован. 2015. Поезија Момчила Настасијевића у контексту српске
авангарде. У: Момчило Настасијевић: магновења и одјеци. Уредио Јован
Делић. Горњи Милановац: Библиотека „Браћа Настасијевић“, Београд:
Институт за књижевност и уметност. 11–19.
Деретић, Јован. 2007. Историја српске књижевности. Београд: Sezam Book.
Естивал, Робер. 2000. Авангарда: теорија и историја појма, 2. Приредио
Гојко Тешић. Београд: Народна књига.
Ђорђић, Стојан. 2002. Есенцијалистичка поетика Момчила Настасијевића. У:
Летопис Матице српске, год. 178, књ. 469, св. 4. (април). 514–525.
Кокто, Жан. 2012. Опијум: дневник детоксикације. Чачак: Градац.
Константиновић, Радомир. 1983. Биће и језик, књ. 6. Београд: Просвета, Рад,
Нови Сад: Матица српска.
Леовац, Славко. 1995. Поезија и традиција: критички есеји о српској
књижевности. Београд: СКЗ.
Лотман, Јуриј Михаилович. 2005. Стихотворения раннего Пастернака и
некоторые вопросы структурного изучения текста.
http://www.ruthenia.ru/document/529253.html (приступљено 15. 6. 2016).
Мајнхајм, Карл. 1952. The Problem of Generations. У: Essays on the Sociology of
Knowledge: Collected Works, Volume 5. Њујорк: Routledge. 276–322.
Марковић, Ана. 2011. Митологизација слике света у прози Растка Петровића
и Момчила Настасијевића. Докторска дисертација. Београд: Филолошки
факултет.
Милосављевић, Петар. 1978. Поетика Момчила Настасијевића. Нови Сад:
Матица српска.
Михајловић, Борислав. 1971. Момчило Настасијевић. У: Момчило
Настасијевић, Песме, приповетке, драме. Београд: Матица српска, СКЗ.
18–19.
Настасијевић, Момчило. 1991. Есеји, белешке, мисли, Сабрана дела, књ. IV.
Горњи Милановац: Дечје новине.
Остојић, Карло. 1966. Између ствари и ништавила. У: Момчило Настасијевић,
Изабрана дела II. Београд: Просвета. 264–266.
Павловић, Миодраг. 1966. Момчило Настасијевић. У: Момчило Настасијевић.
Изабрана дела I. Београд: Просвета. 9–47.
Пантић, Михајло. 1999. Модернистичко приповедање. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Петковић, Новица. 1994. Један поглед на Настасијевићеву поезију. У: Седам
лирских кругова Момчила Настасијевића. Уредио Новица Петковић.
Београд: Институт за књижевност и уметност. 11–24.
Петковић, Новица. 1994а. Језик, мелодија и поетика. У: Поетика српске
књижевности 3. Уредио Новица Петковић. Београд: Институт за
књижевност и уметност. 11–43.
Петров, Александар. 2015. Преиспитивање ставова у ауторовом тексту
„Књижевни усамљеник Момчило Настасијевић“. У: Момчило
Настасијевић: магновења и одјеци, зборник радова. Уредио Јован Делић.
Београд: Институт за књижевност и уметност, Горњи Милановац:
Библиотека „Браћа Настасијевић“. 21–40.
Петровић, Предраг. 2008. Авангардни роман без романа. Београд: Институт за
књижевност и уметност.
Пођоли, Ренато. 1975. Теорија авангардне уметности. Београд: Нолит.
Саболчи, Миклош. 1997. Авангарда и неоавангарда. Београд: Народна књига.
Стевановић, Кристина. 2011. Освајање модерног. Нови Сад: Академска књига.
Флакер, Александар. 1986. Стилске формације. Загреб: Либер.
Хлебњиков, Велимир. 1998. Обијање васељене. Београд: Рад.
Ходел, Роберт. 2013. Мотив инцеста и његова функција у Настасијевићевој
поезији „Седам лирских кругова“. Београд: Научни састанак слависта у
Вукове дане: Развојни токови српске поезије. 42/2. 693–707.
Published
2019-10-21
Section
Literature in Intercultural Context