METAREFLECTION INTERJECTIONS IN THE CONTEMPORARY MACEDONIAN LANGUAGE

  • Nataliya Boronnikova Perm, Russia
  • Elena Verizhnikova Moscow, Russia
Keywords: interjection, metalinguistic function, metareflection, The Macedonian language

Abstract

The paper deals with a group interjection that is used in the metalinguistic function in Macedonian texts. The research is based on literary texts of the Macedonian language to select interjections and onomatopoeia and to make the Macedonian interjections and onomatopoeia dictionary. We consider the functions of the various subgroups of interjections.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Боронникова, Наталия В., Верижникова, Елена В. 2012. Метаязыковая функция междометий в литературе для детей (на материале македонского языка). В: Филологические заметки 10/ 2012 / ред. J.Моjсиева-Гушева, Т.Ерофеева, М.Пинтарич, З.Ковач; Скопье; Пермь; Любляна; Загреб, Ч.2. C. 323-335.
Боронникова, Наталия В., Верижникова, Елена В. 2014. Междометия в македонском языке (разработка концепции словаря). В: Руско-македонски jазични, литературни и културни врски 5 / во редакциjа на Максим Каранфиловски. Скопjе: Филолошки факултет «Блаже Конески». С. 59-82.
Јашар-Настева, Оливера. 1987. Турските елементи во јазикот и стилот на македонската народна поезија. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите. 111 с.
Јашар-Настева, Оливера. 2001. Турските елементи во македонскиот јазик. Скопје: Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков». 301 с.
Конески, Блаже. 1967. Граматика на македонскиот литературен јазик: д. I, II. Во: Конески Б. Избрани дела во седум книги. Скопје: Култура. Т. 6. 552 с.
Конески, Блаже. 1965. Историја на македонскиот јазик. Скопје: Кочо Рацин; Белград: Просвета. 104 с.
Лепская, Наталья А. 1996. Междометия: их возникновение и функции в речи детей. В: Проблемы детской речи – 1996: мат-лы межвуз. конф. Москва. http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/books/Det_speak/glava_1.html. Состояние: 05.11.2016.
РСХТ – Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања / сост. Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски; ред. Б. Конески. Скопје, 1966. Т. 3.
Шляхова, Светлана С. 2005. “Другой” язык: Опыт маргинальной лингвистики / Перм. гос. полит. ун-т. Пермь. 350 с.
Якобсон, Роман О. 1975. Лингвистика и поэтика. В: Структурализм: „за“ и „против“. Москва: Прогресс, http://philology.ru/linguistics1/jakobson-75.htm. Состояние: 05.11.2016.
Published
2019-10-20
Section
Contemporary Society In Culture, Language, And Literature