INNOVATIVE APPROACHES TO STUDYING AND LEARNING – MAPPING OF THE FAIRY TALE GOLDEN BIRD ATU 550

  • Milena Mileva Blažić Faculty of Education, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Keywords: mapping, fairy tales, Golden Bird Zlata ptica, ATU 550, Vida the Beautiful Lepa Vida, Student Translators, Erasmus students

Abstract

The survey is the case study of Slovenian children’s literary from 1848 / 50-2018 based on different variants of fairy tale Zlata ptica Golden Bird in Slovenian literary culture. In the first part of the research are presented variants of fairy tale in different cultures. The case study of fairy tale Zlata ptica Golden Bird, is contribution to put spatial context in literary culture based on Slovenian folk tale. Based on the mapping of the Zlata ptica Golden Bird as a study case of the fairy tale type ATU 550 and ATU 551 and the variants in different cultures (ATU 550 [120] and ATU 551 [90]) are presented. The study case is an example of the spacial mapping into pedagogical context, from kindergarten to primary and secondary school. In the paper are furthermore an example of mapping with Erasmus students (case study: video R. Trkaja, Lepa Vida Vida the Beautiful, 2017) and the mapping of Slovenian literary culture (cultural heritage) in intercultural context. In conclusion and discussion, are presented results of applying special mapping in pedagogical context, with the goals to mapping Slovenian fairy tale in international context.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bešter, Tomaž. (2013). Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku [Bibliography of translations of the Grimm brothers' fairy tales in the Slovenian language]. In Knjižnica [The library], 57, No 1. 17-85. URL: http://www.dlib.si.
Blažić, Milena Mileva. (2016). Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha [Salt motif in fairy tales – a case study of Krpan from the Top]. In Socialna in kulturna zgodovina hrane [The social and cultural history of food]. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 177-193.
Blažić, Milena Mileva. (2006). Podoba realnih in fantastičnih mest ter prebivalcev v slovenski mladinski književnosti [An image of real and fantastic cities and inhabitants in Slovenian youth literature]. In Novak Popov, Irena (Ed.). Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj [City and Citizens in the Slovene Language, Literature and Culture: Proceedings]. 42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (26. 6.-14. 7. 2006, Ljubljana). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 80-89.
Dolgan, Marjan, Fridl, Jerneja (kartograf), Volk Bahun, Manca (kartograf). (2014). Literarni atlas Ljubljane: zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani [Ljubljana literary atlas: The foundations and accidents of 94 Slovenian writers in Ljubljana]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Dović, Marjan. (2012). Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora [A network of monuments of Slovenian literary culture as a semiotic appropriation of a (national) space]. In Slavistična revija [Slavistic revue], 60, No 3. 339-350.
Habjan, Jernej. (2011). Raziskovanje kot branje [Exploring as reading]. Primerjalna književnost [Comparative Literature], 34, No 2. 31-41. 173-183. URL: http://www.dlib.si.
Juvan, Marko. (2014). Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom [The space of Slovenian literary culture: literary history and spatial analysis with a geographical information system]. URL: http://pslk.zrc-sazu.si/sl/o-projektu/ (accessed May 27, 2019).
Kropej Telban, Monika. (1995). Pravljica in stvarnost: odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine [Fairytale and reality: a reflection of reality in Slovenian folk tales and tales in the case of Štrekl's legacy]. In Zbirka ZRC [ZRC Collection]. 5. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
Manguel, Alberto, Guadalupi, Gianni. (1980). The dictionary of imaginary places. New York: Macmillan Publishing Co.
Matičetov, Milko. (1963). Lol Kotlić – Krpan iz Rezije [Lol Kotlic - Krpan from Rezija]. In Sodobnost [Freedom], 11, No 3. 249-256.
Moretti, Franco. (2011). Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi [Graphs, maps, trees and other writings on world literature]. Habjan, Jernej (Ed.). Ljubljana: Studia humanitatis.
Peroci, Ela, Gošnik-Godec, Ančka. (1957). Muca Copatarica [Pussy Copatarica]. URL: http://www.dlib.si (26. 8. 2018).
Uther, Hans-Jörg. (2011). The Types of International Folktales, a Classification and Bibliography, Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Helsinki Suomalainen Tiedeakatemia/Academia Scientiarum Fennica.
Valjavec, Matija. (1858). Narodne pripovjedke [Folk tales]. URL: Na spletu (accessed 27. 5. 2019).
Valjavec, Matija. (1852). Zlata tica. Narodna pripovedka ali storia. Slovenska bčela: podučen in kratkočasen list [Zlata tica. A folk tale or story. The Slovenian Bee: a learned and short-lived leaf]. In Kleinmayr, 23, No 2.
Published
2019-10-10
Section
Contemporary Society In Culture, Language, And Literature