ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontić University of Stip, Macedonia
Keywords: Macedonian, Turkish, verb сум, verb i-.

Abstract

Both Macedonian and Turkish have specific characteristics of grammar, but they also have simular items. Macedonian and Turkish have the verb to be (Macedonian сум, Turkish i-) with similar function in both languages. In Macedonian, there are: present tense, past tense, future tense and posibilitive of to be. In Turkish there are: present, past, reported and the conditional form of to be. This paper will examine the verb to be (Macedonian сум, Turkish i-) and their uses with nouns in Macedonian and Turkish, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ахмед, Октај. 2008. Вовед во морфологија на турскиот јазик. Филолошки
факултет „Блаже Конески“: Скопје.
Бојковска, Стојка; Ѓуркова, Минова Лилјана; Пандев, Димитар; Цветковски,
Живко. 2008. Општа граматика на македонскиот јазик. Просветно дело:
Скопје.
Ѓуркова Минова, Лилјана. 2000. Синтакса на македонскиот јазик. Магор:
Скопје.
Ergin, Muharrem. 1998. Türk Dil Bilgisi. Bayrak: İstanbul.
Кепески, Круме. 1985. Граматика на македонскиот литературен јазик.
Просветно дело: Скопје.
Конески, Блаже. 1987. Граматика на македонскиот литературен јазик.
Култура: Скопје.
Korkmaz, Zeynep. 2009. Türkiye Türkçesi Grameri. Türk Dil Kurumu Yayınları:
Ankara.
Панзова, Виолета. 1996. Универзалната граматика и македонскиот јазик.
Епоха: Скопје.
Саздов, Симон. 2008. Современ македонски јазик 2. Табернакул: Скопје.
Томиќ Мишеска Олга. 1997. Помошниот глагол сум и има. во Педесет години
на македонската наука за јазикот. МАНУ: Скопје.
Христовски, Александар. 1995. Граматика на македонскиот литературен
јазик. Скопје.
Цветковски, Живко. 2001. Сум како полнозначен глагол? во Зборник на
трудови од собирот Македонската лексикологија и лексикографија.
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“: Скопје.
Published
2019-10-25
Section
Lingustics. Linguodidactics