ГОВОРОТ ВО СЕЛОТО СИРИЧИНО‒ТЕТОВСКО

  • Duško Despotovski Institute of Macedonian Language „Krste Misirkov“ “Ss. Cyril and Methodius” University Skopje Macedonia
Keywords: dialectology, phonetics, morphology, syntax, lexicology, onomastics, the speech dialect in the village of Siricino

Abstract

Dialectology is a branch of linguistics that deals with the studying of certain language dialects. Dialectology’s task is to detect and study the laws of the origin of dialects and follow their development. The subject of analysis of this article is the speech in village Siricino, the region of Tetovo. The article attempts a complete picture of this speech on the phonological, morphological, syntactic, lexical and onomastic levels. Looking at the big picture, the speech in this village is a typical North-West dialect, while some parts of its features differ from the speech typical in Tetovo, but more from the speech in Vratnica (a neighboring village), so that the study of this speech gives us an overall picture regarding the distribution of the dialect’s features in the territory of Dolni Polog, especially in terms of the isoglosses of certain dialect features.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Видоески Божидар 1962: Кумановскиот говор, ИМЈ ,,Крсте Мисирков“:
Скопје.
Видоески Божидар 1978: „Вокалните системи на македонскиот литературен и
дијалектен јазик“, Прилози, III, 1, МАНУ: Скопје, 79-98.
Видоески Божидар 1998: Дијалектите на македонскиот јазик, том1, МАНУ:
Скопје.
Видоески Божидар 1999а: Дијалектите на македонскиот јазик, том2, МАНУ:
Скопје.
Видоески Божидар 1999б: Дијалектите на македонскиот јазик, том3, МАНУ:
Скопје.
Дрвошанов Васил 1993: Кајларскиот говор, ИМЈ „Крсте Мисирков“: Скопје.
Иванова Олга 1999: Студии од топонимијата и антропонимијата ИМЈ
„Крсте Мисирков“: Скопје.
Јашар-Настева Оливера 2001: Турските лексички елементи во македонскиот
јазик ИМЈ „Крсте Мисирков“: Скопје.
Конески Блаже 1954: Граматиката на македонскиот литературен јазик, дел
ΙΙ „Просветно дело“: Скопје.
Конески Блаже 1982: Историја на македонскиот јазик, Култура: Скопје.
Лаброска Веселинка, Кичевскиот говор 2008, ИМЈ „Крсте Мисирков“: Скопје.
Лаброска Веселинка и др., Вратничко-полошки говори & духовна ризница 2012:
ИМЈ „Крсте Мисирков“: Скопје.
Поповски Аритон 1970: Македонскиот говор во гостиварскиот крај,
Собрание на општина Гостивар: Гостивар.
Селишев А.М. 1981: Полог и ево болгарское население, София.
Соколовски M., Стојановски А. 1971: Турски документи за историјата на
македонскиот народ, пописен дефтер N 4 (1467–1468 година). Скопје.
Соколовски М. 1976: Турски документи за историјата на македонскиот
народ, опширни пописни дефтери од 15 век, том III, Скопје.
Стаматоски Трајко 1956: Градскиот тетовски говор, МЈ, VΙΙ: Скопје.
Стаматоски Трајко 1957: Градскиот тетовски говор, МЈ VΙΙ: Скопје, 91-115.
Стаматоски Трајко 1959: Од лексиката на Тетовскиот говор, МЈ, Х, кн. 1-2,
Скопје.
Станковска Љубица 1995: Македонска ојконимија, книга прва, Матаморфоза:
Скопје.
Станковска Љубица 2001: Топонимите со суфиксот –ица во Македонија,
Скопје.
Стоевска-Денчова Еленка 2004: Кривопаланечкиот говор, ИМЈ „Крсте
Мисирков“: Скопје.
Цветановски Гоце 2004а: Каршијачкиот говор – Скопско (со посебен осврт на
синтаксата), ИМЈ, „Крсте Мисирков“: Скопје.
Published
2019-10-25
Section
Lingustics. Linguodidactics