ПЕВЦИ: (АУТОПОЕТИЧКИ) РОМАН БОРИСАВА СТАНКОВИЋА О САМОУКИДАЊУ1

  • Bojan T. Colak Institute of Literature and Arts Belgrade, Serbia
Keywords: Borisav Stanković, Pevci (Singers), poetics, norms of patriarchal culture, masculinity, feeling of fear, unworthiness in regard to one’s gender role, self-isolation, self-annihilation

Abstract

This paper analyses the unfinished novel Pevci (Singers), written by Borisav Stanković, one of the most important Serbian writers of the XX century. Following a short review of the former approaches to this work and a critical reassessment of the novel’s editors’ proceedings, the article offers a semantic analysis of the text. The hero’s attitude towards the norms of patriarchal culture, i.e. the difficulties in establishing a masculine identity, is emphasized as a dominant trait of this novel. Related to this is the protagonist’s feeling of shame and a need for self-annihilation. The paper also discusses poetic similarities with other works of the same author, particularly the novel Gazda Mladen (Master Mladen) and the short story “Oni” (“Them”).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бурдије, Пјер. 2003. Правила уметности: генеза и структура поља
књижевности. Нови Сад: Светови.
Деретић, Јован. 1981. Српски роман 1800–1950. Београд: Нолит.
Златановић, Момчило. 1982. Песма и певање у Певцима Борисава Станковића.
Зборник Матице српске за књижевност и језик“ 30/3. 435–440.
Јовановић, Миљко. 1996. Певци Боре Станковића. Зборник радова
Филозофског факултета у Нишу 4–5. Ниш: Филозофски факултет. 59–63.
Костић, Драгутин. 1928. Редакторова напомена. У: Станковић, Борисав. 1928.
Газда Младен – Певци. Београд: Одбор за издавање дела Борисава
Станковића. 199–204.
Костић, Предраг. 1956. Бора Станковић. Београд: Нолит.
Кршић, Јован. 1928. Борисав Станковић: Дела (Газда Младен, Певци). Преглед
2/60. 373–374.
Пековић, Слободанка. 1987. Српска проза почетком ХХ века: формалностилске и тематске иновације. Београд: Просвета.
Петковић, Новица. 1988. Два српска романа. Београд: Народа књига.
Петковић, Новица. 1994. Језик, мелодија и поетика. Поетика Момчила
Настасијевића. Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и
уметност. 11–43.
Петровић, Предраг. 2005. Станковићев роман о страху: Газда Младен. Научни
састанак слависта у Вукове дане 34/2. 245–253.
Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2008. Борисав Станковић – између традиције
и модерности. Борисав Станковић: Изабрана дела. Сремски Карловци:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Првуловић, Борислав. 1986. Борисав Станковић и народно песништво. Врање:
Филозофски факултет у Нишу.
Росић, Татјана. 2005. Фигура оца као фигура одсуства у српском роману
двадесетог века: поетички значај и нове наративне технике. Докторска
дисертација. Београд.
Станковић, Борисав. 1928. Газда Младен – Певци. Београд: Штампарија
„Давидовић“.
Филиповић, Вук. 2008. Свет детињства у делу Боре Станковића. Врање:
Књижевна заједница „Борисав Станковић“.
Чолак, Бојан. 2004. Функција лажи у роману „Нечиста крв“ Борисава
Станковића. Књижевна историја 36/122–123. 215–228.
Чолак, Бојан. 2009. Роман патријархалне културе (Борисав Станковић „Газда
Младен“). Београд: Институт за књижевност и уметност.
Чолак, Бојан. 2013. Модели представљања патријархалног друштва у прози
српске модерне. Докторска дисертација. Београд.
Чомић, Милена. 2011. (Де)структурирање мушког субјективитета у роману
Газда Младен Борисава Станковића. Савремена проучавања језика и
књижевности. Зборник радова. Књига 2. 267–272.
Burdije, Pjer. 2001. Vladavina muškaraca. Podgorica: CID.
Džonson, Robert A. 1994. On: razumevanje psihologije muževnosti. Beograd: B&D
Books.
Miljković, Milan. 2011. „Muškarci sa ženskim osobinama“: o problemu
maskuliniteta na početku dvadesetog veka u Srbiji. Genero 15. 143–160.
Panić, Vladislav. 1981. Psihoanaliza književnog dela Borisava Stankovića.
Doktorska disertacija. Beograd.
Silverman, Kaja. 1992. Male Subjectivity at the Margins. New York & London:
Routledge.
Tomić, Zorica. 2009. Koncept maskuliniteta u Frojdovoj teoriji kulture. Theoria
52/1. 77–86.
Published
2014-11-01
Section
Literature in Intercultural Context