ФЛУИДНОСТ И КРИСТАЛИЗОВАНОСТ СИЖЕЈНИХ МОДЕЛА И ЈУНАКА ЕПСКЕ ПЕСМЕ1

  • Danijela R. Petković Institute of Literature and Arts Belgrade, Serbia
Keywords: interaction between characters and syuzhet, fluid and crystalized characters, fluid and crystalized syuzhet models

Abstract

This paper examines the mutual adaptability and conformity of characters and syuzhets of epic poetry, i.e. the level of their compatibility. Fluid models are open to a large number of epic names or various types of heroes, contrary to crystallized models with a hardened structure, demanding precisely determined types of protagonists or even precise epic names. Analogously, from the character’s perspective, we can differentiate between fluid and crystallized characters. The former ones can adapt to numerous syuzhet models, while the latter enter a very limited number of models, either because of the underdeveloped epic biographies, or because of their dominant typical trait that limits their progress through syuzhets. The majority of models and characters occupy the middle ground between complete crystallization and high fluidity – partially fluid (or partially crystallized) syuzhets i.e. characters.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Калић, Јованка. 1972. Велики преокрет. Историја српског народа, књ. 2.
Београд: СКЗ. 64–74.
Калић, Јованка. 2012. Срби у позном средњем веку. Београд: Завод за уџбенике.
Костић, Драгутин. 1937. Тумачења друге књиге „Српских народних пјесама“
Вука Ст. Караџића. Београд: Државна штампарија.
Клеут, Марија. 1987. Иван Сењанин у српскохрватским усменим епским
песмама. Нови Сад: Матица српска.
Лома, Александар. 2002. Пракосово. Словенски и индоевропски корени епике.
Београд: Балканолошки институт – Крагујевац: Центар за научна
истраживања САНУ и Универзитет у Крагујевцу.
Мелетинский, Елеазар. М. 1963. Происхождение героического эпоса. Ранние
формы и архаические памятники. Москва: Восточная литература.
Милошевић-Ђорђевић, Нада. 1980. Теорије о настанку народних приповедака
у нашој науци деветнаестог века. Научни састанак слависта у Вукове дане
IX. 495–500.
Пешикан Љуштановић, Љиљана. 2002. Змај Деспот Вук – мит, историја,
песма. Нови Сад: Матица српска.
Радуловић, Немања. 2005. Типологија преоблачења у усменој епици.
Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским
књижевностима I. 107–113.
Самарџија, Снежана. 2010. Још једном о Облаку Радосаву. Фолклор, поетика,
књижевна периодика. Београд: Институт за књижевности уметност. 227–
245.
Сувајџић, Бошко. 2005. Јунаци и маске. Београд: Друштво за српски језик и
књижевност Србије.
Сувајџић, Бошко. 2009. О мартолозима и епској слави. Митолошки зборник 22.
305–322.
Božović, Rade. 1977. Arapi u usmenoj narodnoj pesmi na srpskohrvatskom
jezičkom području. Beograd: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta.
Pešić, Radmilа i Nada Milošević-Đorđević. 1984. Narodna književnost. Beograd:
IRO „Vuk Karadžić“.
Published
2019-10-24
Section
Literature in Intercultural Context