FESTIVAL OF FOLK SONGS AND INSTRUMENTS PECE ATANASOSKI IN THE CONTEMPORARY MACEDONIAN CULTURE

  • Natasha Didenko State Music and Ballet Education Centre "Ilija Nikolovski - Luj" Skopje, Macedonia
Keywords: Macedonian folklore, contemporary culture, folk artist, festival, bagpipe

Abstract

The research is an attempt for first comprehensive presentation of the “International Festival of folk songs and instruments Pece Atanasoski“ and his role in the modern Macedonian culture. The history of this cultural manifestation will be proceeded through the memory and documentation fоr its development and activity, as an important part of the Macedonian cultural history.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Вражиновски, Танас. 1999. Народна традиција, религија, култура. Скопје; Мелбурн: Матица македонска.
Ка. М. 39-ти фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасоски“. бр. 23636. „Нова Македонија“ – онлајн издание. Објавено на: 5.6.2013: http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=20816 (accessed December 6, 2015).
Китевски, Марко. 2002. Фолклорот огледало на народниот живот. Скопје: Менора.
Линин, Александар. 1990. Гајдите на Балканот. Во: Македонски фолклор. год. II бр. 3-4. 308.
Миронска-Христовска, Валентина. 2005. Просветителството во Македонија. Скопје: Институт за македонска литература.
Митревска, Елизабета. 2014. Непресушен извор: 40 години фестивал на народни инструменти „Пеце Атанасоски“. Прилеп: ЈОУ. Градска библиотека „Борка Талевски“.
Мицов, Тодор. 1985. Потврда на високата музичка и уметничка изворност (по одржаниот IX републички фестивал на народни инструменти и песни „Марко Цепенков“ – с. Долнени – Прилепско). Во: Македонски фолклор. XVIII/35. 163.
„Нашите дваесет фестивали“. Уредник. Тачко Локвенец. Прилеп: МП-НИП „Растер“.
Пеце Атанасовски. Музика посилна од времето –Милениумска македонска гајда.. Македонска Нација. Објавено на: 12.5. 2010 http://www.mn.mk/makedonski-legendi/1857 (accessed December 8, 2015).
Пенушлиски, Кирил. 2004. Природата на фолклорот. Скопје: Матица Македонска.
Почна фестивалот на народни инструменти и песни-Пеце Атанасовски. МКД. Објавено на: 4.7.2015 http://www.mkd.mk/kultura/muzika/pochna-festivalot-na-narodni-instrumenti-i-pesni-pece-atanasovski-foto#1 (accessed November 26, 2015).
Почнува 39–от фестивал Пеце Атанасовски. Денешен весник. Објавено на: 5.7.2013 http://denesen.mk/web/?p=172961 (accessed September 02, 2015).
Почнува фестивалот на народни месни и инструменти Пеце Атанасовски. 24 вести. Објавено на: 5.7.2013 http://24vesti.mk/pochnuva-festivalot-na-narodni-pesni-i-instrumenti-%E2%80%9Epece-atanasovski%E2%80%9C (accessed November 10, 2015.
Рацин, Кочо. 1966. Стихови и проза. Скопје: Култура.
Павловски Јован, Фиданоски, Никола-Кочо. Во: Сто македонски години 1903-2003: енциклопедиски лексикон. 2004. Редактор: Јован Павловски. Скопје: МИ-АН.
Соклевски, Валентин. 2010. ʼ40 години традицијаʽ – Републички фестивал на народни песни и игри ʼИлинденски деновиʽ Битола 1971-2010. Битола: НУ Центар за култура.
Танчевски, Кирил. 1995. 25 години државен фестивал на народни игри и песни ʼИлинденски деновиʽ Битола 1971–1995. Битола: Установа за народна култура „Илинденски денови“.
Тодевски, Кирил, Блаже, Палчевски. 2013. Танец промотор на фолклорно-кореографска школа со национален предзнак. Скопје: Дирекција за култура и уметност.
Тодевски, Кирил. 1985. Фолклорните фестивали непосредни информатори и афирматори на народното творење. Во: Македонски фолклор. XVIII/36, стр. 133-134.
Тодевски, Кирил. 2004. Народен уметник со универзални вредности – Пеце Атанасовски. Скопје: Дирекција за култура и уметност.
Фестивал на народни песни и инструменти „Пеце Атанасовски“, бр. 23636. Нова Македонија – онлајн издание. 26.5.2014 година http://novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=35134 (accessed November 18, 2015).
Цепенков. К. Марко. 1972. Македонско народно творештво во десет книги, Материјали литературни творби. Редактор: Блаже Ристовски. кн. X. Скопје.
Чешмеджиевъ, Йосифъ. 1926. Български македонски песни. София: Сојуз на македонскитѣ младежки културно-просвѣтни организации во България.
Џимревски, Боривоје. 1996. Гајдата во Македонија: инструмент – инструменталист – музика. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“.
Archived Documents:
ДАРМ. Фонд. 1074: Државен Архив на Македонија. Фонд. 1074. Културно просветна заедница на Македонија-Скопје (1969-1984). „ОБРАЗЛОЖЕНИЕ – на предлогот за доделување награда „Климент Охридски“ на Живко Фирфов.
Audio Tapes:
Атанасовска, 2016. Интервју со Весна Атанасовска Вучиќ. Снимила: Наташа Диденко на 20.4.2016 г. Скопје.
Траги во времето. Гајдарот уметник – Пеце Атанасоски. 1991 година. Скопје: Македонско радио, Радио Скопје.
Музички автограм. Од нашиот незаборав. 10 ноември 2001 година. Скопје: Македонско радио, Радио Скопје.
Музички автограм. Пеце Атанасоски. 23 март 1993. Скопје: Македонско радио, Радио Скопје.
Photographs:
Гајдата на Пеце (од личната фотодокументација на изработувачот Љубен Јуртоски од Прилеп, 26.6.2016).
Споменик на Пеце Атанасоски. (фотографија: Н. Диденко, 3.5.2016).
Published
2019-10-20
Section
Contemporary Society In Culture, Language, And Literature