INITIATION PATTERNS IN MACEDONIAN AND BULGARIAN EPIC POEMS ABOUT BANOVIĆ SEKULA

  • Slavica Lukič
Keywords: Banovic Sekula, initiation, „swallowing“, ʻprvice’, ʻsnihocestvo’, young hero, epic areals

Abstract

In this work, the pattern of initiation in Macedonian and Bulgarian epic poems about Banovic Sekula was considered. It was done according to the customs that appear only in the eastern area of poems about this hero. The basic reason for Sekula’s inclusion into the pattern of initiation is his youth. Therefore, the differences in typological determination of Sekula as a young hero, in the eastern and western area of poems, are studied. The ritual base of the pattern of initiation is recognized, typical for the eastern cultural and historical areal – ʻsnihacestvo’ and ʻprvice’.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бочков, Пламен Георгиев. 1994. Непознатият юнак. София: Бьлгарската академия на науките – Институт на фолклор.
Делић, Лидија. 2006. Живот епске песме. Женидба краља Вукашина у кругу варијаната. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Детелић, Мирјана. 1992. Митски простор и епика. Београд: Српска академија наука и уметности – Досије – Danex.
Елијаде, Мирча. 1998. Свето и профано. Београд: Доситеј.
Костић, Драгутин. 1939. Два косовска цикла. Прилози проучавању народне поезије, год. VI, св. 1.
Проп, Владимир Јаковљевич. 2013. Историјски корени чаробне бајке. Нови Сад – Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Раденковић, Љубинко. 1996. Симболика света у народној магији Јужних Словена. Посебна издања. књ. 67. Ниш: Балканолошки институт САНУ. Словенска митологија. 2001. Енциклопедијски речник. Ред. Светлана М. Толстој, Љубинко Раденковић. Београд: Zepter Book World.
Сувајџић, Бошко. 2010. Млад јунак у јужнословенској усменој поезији. У: Ликови усмене књижевности. Зборник радова. Ур. Снежана Самарџија. Београд: Институт за књижевност и уметност. 29 –63.
Сувајџић, Бошко. 2005. Јунаци и маске. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Bandić, Dušan. 1980. Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Beograd: BIGZ.
Krstić, Branislav. 1984. Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena. Beograd: SANU.
Maretić, Tomo. 1966. Naša narodna epika. Beograd: Nolit.
Pešić, Radmila, Milošević Đorđević, Nada. 1984. Narodna književnost. Beograd: Vuk Karadžić.
Меletinski, E. M. b. g. Poetika mita. Beograd: Nolit.
Published
2019-10-20
Section
Literature in Intercultural Context