THE BECOMING OF THE LITERATURE? CHARACTERIZATION IN THEODOSIUS HAGIOGRAPHY OF SAINT SAVA – POSSIBLE INFLUENCE FROM HAGIOGRAPHY OF BARLAAM AND JOSAPHAT

  • Miloš Živković Institute of literature and art Belgrade, Serbia
Keywords: Hagiography of Barlaam and Josaphat, Theodosius, Saint Simeon, Saint Sava, hagiography, model of characterization, history, historiographic metafiction

Abstract

The paper considers the characters from the Hagiography of Barlaam and Josaphat as possible models for the formation of the heroes of Theodosius Hagiography of Saint Sava. The characterization of Saint Simeon is at the center of the interpretation, and the ways in which it is performed in medieval Serbian literature is considered. The characters of Saint Simeon and Emperor Avenir are compared and similarities are considered. The significance of the function of the conflict between father and son in the structure of interpreted works is emphasized. The characters of the sons, the prince Josaphat and Saint Sava are compared, and the interpretation highlights the scene of his encounter with the Russian monk. The question of the relation between faction and fiction, history and literature is theoretically problematized. There are examples of the negative imaging of the means of government, on which the foundation of the analyzed characterization model is based. The aim of the study is to initiate a reflection of the way the foundations of Serbian literature are derived through the use of already existing models in the Byzantine tradition.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Богдановић, Димитрије. 1988. Теодосије (предговор). Теодосије, Житија, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 5. Прилагођавање са српскословенског језика Л. Мирковић. Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
Богдановић, Димитрије. 1991. Историја старе српске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.
Бојовић, Бошко. 1992. Краљевство и светост: политичка филозофија средњовековне Србије. Београд: Службени лист СРЈ.
Варлаам и Јоасаф, српска књижевност у 24 књиге, књига 22. 2005. Приредио и на савремени језик пренео Томислав Јовановић. Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
Вучетић, Мартин. 2013. Ритуал потчињавања Стефана Немање цару Манојлу I Комнину (1172). Зборник радова Византолошког института L (2013). 493–503.
Дагрон, Жилбер. 2001. Цар и првосвештеник. Београд: Clio.
Доментијан. 1988. Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, српска књижевност у 24. књиге, књига 4. Превод Лазар Мирковић. Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
Ђорђевић, Иван. 1993. Свети Симеон Немања као Нови Јоасаф. Лесковачки зборник 33 (1993). 159–166.
Живковић, Милош. 2013. Свети Сисоје над гробом Александра Великог. Једна монашка тема поствизантијске уметности и њени примери у српском сликарству XVII века. Зборник радова Византолошког института L (2013). 913–940.
Јухас-Георгијевска, Љиљана. 2006. Поводом превод Варлаама и Јоасафа. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор књ. 72., св. ¼ (2006). 93–101.
Кашанин, Милан. 1975. Српска књижевност у средњем веку. Београд: Просвета.
Максимовић, Љубомир. 2013. Византијски узори српске државности и свети Сава. Летопис Матице српске 491/6 (2013). 807–814.
Марјановић-Душанић, Смиља. 1997. Владарска идеологија Немањића. Београд: Clio.
Поповић, Даница. 2006. Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији. Београд: САНУ.
Теодосије. 1988. Житија, Стара српска књижевност у 24 књиге. књига 5. Прилагођавање са српскословенског језика Л. Мирковић. Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
Томин, Светлана. 2012. Владика Максим као Нови Јоасаф. О светосавском1узору1крушедолског1живописа. https://www.academia.edu/3680152/Vladika_Maksim_kao_Novi_Joasaf (5.1.2018).
Томин, Светлана. Половина, Наташа. 2016. Очи срдачне. Личности и идеје српског средњег века. Нови Сад: Академска књига.
Шпадијер, Ирена. 1992. „Житије Марије Египћанке у рановизантијском књижевном контексту”. Књижевна историја XXIV, 87 (1992). 177–192.
Шпадијер, Ирена. 2014. Светогорска баштина. Београд: Чигоја.
Шпадијер, Ирена. 2016. Варлаам и Јоасаф. Свет српске рукописне књиге (XII-XVII век), (Каталог изложбе). Ур. Д. Оташевић, З. Ракић, И. Шпадијер. Београд: Српскa академијa наука и уметности. 272–273. o ***
Buddha-carita. 2005. Buddha-carita, or Life of Buddha, Venerable Aśvaghoṣa. Transl. by E. B. Cowell https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Buddhacarita/Buddhacarita-Translation.pdf (10.1.2018.)
Linda, Hačion. 1996. Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi.
Lunde, Ingunn. 2011. Slavic Hagiography. In: The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography: Volume I: Periods. ed. by. S. Efthymiadis. Burlington: Ashgate.
Podskalsky, Gerhard. 2000. The Literature des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865–1459. Munich: Beck.
Rubenson, Samuel. 1995. The Letters of St. Antony: Monasticism and the Making of a Saint. Minneapolis: Fortress Press.
Published
2019-10-18
Section
Literature in Intercultural Context