TREE – THE SIGN OF ONE’S OWN/ALIEN SPACE IN ORAL LYRIC

  • Ana Vukmanović Belgrade, Serbia
Keywords: sign-tree, sign-place, oral lyric, space, centre, boundary, one’s own/alien

Abstract

This article discuss position of tree within spatial models in oral lyric. Tree participates in poetic modeling of space in motives of planting and fencing when it represents landmark, which directs human world. It can be located in the center or at the periphery of one’s own or alien space (as a part of the house, village or town) or it can be sign of the boundary between these worlds, between earthly and unearthly space (as a sign of wilderness, a part of mountain/forest). Regardless from which side of the boundary it is planted, tree is a mark of sacred as a place of isolation or oath, as an aim or place of initiation task (planting, guarding the fruits, quest, ritual dance), as a ritual place. Since tree has marked position in traditional model of the world and since it is tightly connected with sacred, it is opportune to discuss existence of sign-tree as analogues to the sign-place.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Агапкина, Т. А. 1999. Дерево. У Славянские древности. Этнолингвистический словарь, том 2. И. Н. Толстой, ред. Москва: Международные отношения. 61–67.
Беговић, Никола. 1885. Српске народне пјесме из Лике и Баније I, Загреб: Штампарија Ф. Фишера.
Бечановић Николић, Зорица. 2011. Хипертекст. У Прегледни речник компаратистиче терминологије у књижевности и култури. Бојана Стојановић Пантовић и др, ур. Нови Сад: Академска књига. 433–435.
Бован, Владимир. 1996. Српске народне умотворине са Косова и Метохије на страницама „Цариградског гласника". Лепосавић: Дом културе „Свети Сава“.
Валенцова, М. М. и Виноградова, Л. Н. 1999. Колодец. У Славянские древности. Этнолингвистический словарь, том 2. И. Н. Толстой, ред. Москва: Международные отношения, 536–541.
Вукмановић, Ана. 2016. Чудесно биље усмене лирике. У Гора љиљанова (биљни свет у традиционалној култури Срба). Зоја Карановић и Јасмина Дражић, ур. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. 69-80.
Ван Генеп, Арнолд. 2005. Обреди прелаза. Београд: СКЗ.
Гура, А. В. 2012. Сон. У Славянские древности. Этнолингвистический словарь, том 5. И. Н. Толстой, ред. Москва: Международные отношения, 119–122.
Детелић, Мирјана. 1992. Митски простор и епика. Београд: САНУ, Ауторска издавачка задруга.
Детелић, Мирјана. 2013а. Зелена јабка у епским песмам, У Зборник у част Марији Клеут. Светлана Томин, Љиљана Пешикан Љуштановић, Наташа Половина, ур. Нови Сад: Филозофски факултет, 51–72.
Детелић, Мирјана. 2013б. Епски градови. У Aquatica. Књижевност. Култура. Мирјана Детелић, Лидија Делић, ур. Београд: Балканолошки институт САНУ, 213–229.
Ђорђевић, Тихомир. 1984. Наш народни живот, књ. 1. Београд: Просвета.
Елијаде, Мирча. 2003. Свето и профано. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Елијаде, Мирча. 2011. Расправа о историји религија. Нови Сад: Академска књига.
Јела 1899. Свадбене песме из Пирота. У Братство бр. 8. 249–264.
Јокић, Јасмина. 2012. Краљичке песме. Ритуал и поезија. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Карановић, Зоја. 1990. Народне песме у Даници. Нови Сад, Београд: Матица српска, Институт за књижевност и уметност.
Карановић, Зоја. 1999. Народне песме у Матици. Нови Сад, Београд: Матица српска, Институт за књижевност и уметност.
Карановић, Зоја. 2010. Небеска невеста. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Карановић, Зоја и Љиљана Пешикан Љуштановић. 1996. Трагови представа о митско-религијским аспектима ткања и предења у српској усменој традицији. У Књижевна историја бр. 28/98. Институт за књижевност и уметности: Београд. 5-15.
Караџић Стефановић, Вук. 1898. Српске народне пјесме V, Београд: Државно издање.
Караџић Стефановић, Вук. 1975. Српске народне пјесме I, Београд: Просвета.
Љубинковић, Ненад. 2014. Наши далеки преци. Београд: СКЗ.
Мальцев, Г. И. 1989. Традиционалньие формулы русской народной необредовой лирики. Ленинград: Наука (Ленинградсукое отделение).
Матицки, Миодраг. 1985. Народне песме у Вили. Нови Сад, Београд: Матица српска, Институт за књижевност и уметност.
Николајевићева, Вукица. 1924. Краљичке песме у Бачкој. У Кићине псеме. Збирка српских народних песама, књига прва. Београд: Уредништво Киће, 54–57.
Николић; Живко С. 1926. Лазаричке песме. У Кићине песме, књига друга. Београд: Уредништво Киће, 56–64.
Обрадовић, Милан. 1894. Женске народне пјесме (босанске) у околини граховској. У Братство бр. 6. 268–293.
Раденковић, Љубинко. 1996. Симболика света у народној магији Јужних Словена. Ниш, Београд: Просвета, Балканолошки институт САНУ.
Радуловић, Немања. 2011. Дрво света. Проблем поетике једноставних облика на примеру једне формулне слике. У Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић Ђорђевић. Мирјана Детелић, Снежана Самарџија, ур. Београд: Балканолошки институт САНУ, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 535–550.
Рајковић, Ђорђе. 1869. Српске народне песме (женске). Нови Сад: Матица српска.
Самарџија, Снежана. 2014. Танковрха јела и зелен бор. Напомене уз зимзелено дрвеће у народној поезији. У Биље у традиционалној култури Срба II. Зоја Карановић, ур. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду. Филозофски факултет. 5–18.
Тановић, Ст. 1928. Зашто младожења не скида капу при венчању. У Гласник Етнографског музеја. 102–103.
Чајкановић, Веселин. 1994. Речник српских народних веровања о биљкама, Београд: СКЗ, Бигз, Просвета, Партенон.
Andrić, Nikola. 1929. Hrvatske narodne pjesme VII. Zagreb: Matica hrvatska.
Bahtin, Mihail. 1978. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit.
Donadini, Frano Ženko. 1913. Čobanske pjesme. Dubrovnik: Štamparija Degiulli i dr.
Foucault, Michel. 1997. Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias.
http://www.vizkult.org/propositions/alineinnature/pdfs/Foucault-OfOtherSpaces1967.pdf (pristupljeno 8. maja 2017).
Kuhač, Franjo. 1879. Južno-slovjenske narodne popievke II, Zagreb: Tiskara i litografija C. Albrechta.
Kuhač, Franjo. 1881. Južno-slovjenske narodne popievke IV, Zagreb: Tiskara i litografija C. Albrechta.
Kuhač, Franjo. 1941. Južno-slovjenske narodne popievke V, Zagreb: Državna štamparija.
Lazarević Di Giacomo, Persida. 2012. The Garedn in the South Slavic Oral Tradition. U Riscritture dell'Eden: Poesia, Poetica e Politica del Giardino. Andrea Mariani, ur. Milano: LED Edizioni Universitarie, 79–110.
Prop, Vladimir Jakovljevič. 1990. Historijski korijeni bajke. Sarajevo: Svjetlost.
Uspenski, B. A. 1979. Poetika kompozicije, semiotika ikone. Beograd: Nolit.
Valdenfels, Bernhard. 2005. Topografija stranog. Novi Sad: Stylos.
Published
2019-10-17
Section
History and Philology