THE EVOLUTION OF BELARUSIANS FUNERAL AND COMMEMORIAL CEREMONIES IN XX – THE BEGINNING OF XXI CENTURY (BASED ON THE MATERIALS OF THE BELARUSIAN PODVINIYE)

  • Uladzimir Y. Auseichyk Polotsk State University
Keywords: evolution, funeral rites, Belarusian ethnos, Podviniye, burial, commemoration, traditional culture.

Abstract

The paper traces the evolution of the funeral and memorial rites of Belarusians in the XX – early XXI centuries on the basis of the materials of the Belarusian Podviniye. The research data is folklore and ethnographic materials, some information was recorded by the author. The research shows the dynamics, reveals the main change direction of funeral and memorial rites, and characterizes its state. The contemporary funeral and memorial rites include traditional and new elements, which are revealed and described in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Auseichyk, Uladzimir Y. (2012). Vosen'skіia Dziady u belarusau Padzvіnnia: regіianal'nyia asablіvastsі і lakal'nyia varyianty [Autumn Dzyady of the Belarusians of Dvina region: regional peculiarities and local variants]. In Vesnіk Polatskaga dziarzhaunaga unіversіteta. Ser. A: Gumanіtarnyia navukі [Herald of Polotsk State University. Ser. A. Humanity sciences], No. 9. 35-44. (In Belarusian.)
Auseichyk, Uladzimir Y. (2010). Elementy narodnai medytsyny u pakhaval'na- pamіnal'nai abradnastsі belarusau Padzvіnnia (pa materyialakh suchasnykh etnagrafіchnykh dasledavanniau) [Elements of traditional medicine in the funeral and memorial rituals of Belarusians move over (based on contemporary ethnographic studies)]. In Mazheyka (Ed.). Autentychny fal'klor: prablemy vyvuchennia, zakhavannia, peraimannia: Zbornіk navukovykh prats [Authentic folklore: problems of study, preservation, replication]. Mіnsk: Belaruskі dzyarzhavny unіversіtet kul'tury і mastatstvav. 55-57. (In Belarusian).
Bachyvshaya. (1927). Trymaetstsa za papov [Clings to the priests.]. In Vіtsebskaya syalyanskaya gazeta [Vitebsk peasant newspaper], October 16.
Bich, Mikhail O., Manis, Nikolai A. (1987). Nachalo rabochego dvizheniia. Revoliutsiia 1905–1907 gg. [The beginning of the labor movement. The revolution of 1905-1907]. In P.T. Petrikov (Ed.). Polotsk: Istoricheskii ocherk [Polack: A historical essay]. Minsk: Nauka i tekhnika. 111-120. (In Russian.)
Bondarcik, Vasilii K. (Ed.). (1988). Prazdniki i obriady v Belorusskoi SSR [Holidays and rites in the Byelorussian SSR]. Minsk: Nauka i tekhnika. (In Russian.)
Byalyavina, Valiantsіna N. et al. (2002). Svyaty [Holidays]. In Belarusy. T.6: Gramadskіya tradytsyі [Belarusians. T.6: Local traditions]. Mіnsk: Belaruskaia navuka. 299-598. (In Belarusian.)
G-ch J. (1927). Abaronіm zavaevy Kastrychnіka [Defend the gains of the October Revolution]. In Belaruskaya veska [Belarusian village], November 20.
Klyavіn. (1927). Pakhavalі kamunara [Communar’s buried]. In Vіtsebskaya syalyanskaya gazeta [Vitebsk peasant newspaper], October, 16.
Kukharenok, Tat'iana I. (1988). Osnovnye etapy i tendentsii razvitiia semeinoi obriadnosti v Belorusskoi SSR [The main stages and trends in the development of family rituals in the Byelorussian SSR]. In Bondarcik, Vasilii K. (Ed.). Prazdniki i obriady v Belorusskoi SSR [Holidays and rites in the Byelorussian SSR]. Minsk: Nauka i tekhnika. 93-109. (In Russian.)
Kukharonak, Tatstsiana І. 2001. Pakhaval'na-pamіnal'nyia zvychaі і abrady [Funeral and commemorial rule and rites]. In Vasilii K. Bandarchyk (Ed.). Belarusy. Vol. 5: Siam’ia [Belarusians. Vol. 5: The Family]. Mіnsk: Belaruskaia navuka. (In Belarusian.)
Nikiforovskii, Nikolai Y. (1897). Prostonarodnye primety i pover'ia, suevernye obriady i obychai, legendarnye skazaniia o litsakh i mestakh [Common folk signs and beliefs, superstitious rites and customs, legendary legends about people and places]. Vitebsk: Gubernskaia Tipo-Litografia. (In Russian.)
Polishchuk, Ninel' S. (1991). Obriad kak sotsial'noe iavlenie (na primere “krasnykh pokhoron”) [Rite as a social phenomenon (on the example of "red burial")]. In Sovetskaia etnografiia [Soviet Ethnography], No. 6. 25-39. (In Russian.)
Valodzіna Tatstsiana V., Vasіlevіch Uladzimir A. (2011). ‘Sarachyny’ [Sarachyny]. In Mіfalogіia belarusau [Mythology of the Belarusians]. Mіnsk: Belarus'. (In Belarusian.)
Varfalameeva, Tamara B. et al. (2004). Tradytsyinaia mastatskaia kul'tura belarusau. T.2: Vіtsebskae Padzvіnne [Traditional art culture of the Belarusians. T.2: Vitebsk Dvina region]. Mіnsk: Belaruskaia navuka. (In Belarusian.)
Velikaia Oktiabr'skaia sotsialisticheskaia revoliutsiia v Belorussii. Dokumenty i materialy [The Great October Socialist Revolution in Belarus. Documents and materials]. (1957). T.1. Minsk: Gosudarstvennoie izdatel’stvo BSSR. (In Russian.)
Shabunya, Konstantin I. (Ed.). (1984). Istoriia rabochego klassa Belorusskoi SSR [The history of the working class of the Byelorussian SSR]. T.1. Minsk: Nauka i tekhnika. (In Russian.)
Shulman, M. (Ed.). (1925). 1905 god u Belarusі: zb. artykulau, uspamіnau і materyialau [1905 in Belarus: Articulate selection, sedation and matering]. Mіnsk: 1-ya dzyarzhavnaya drukarnya. (In Belarusian.)
Sysou, Uladzimir M. (1997). Z krynіts spradvechnykh [From ancient sources]. Mіnsk: Vyshaia shkola. (In Belarusian.)
Zaleskі, Adam І., Іvanou Uladzimir M. (1960). Novyia zvychaі і abrady – u nash byt [New customs and rites – in our everyday life]. Mіnsk: Tavarystva pa raspavsyudzhvannyu palіtychnykh і navukovykh vedav BSSR. (In Belarusian.)
Published
2019-10-09
Section
History and Philology