NOMINAL DERIVATIVES IN THE TERSKO DIALECT OF SLOVENE (THE LOCAL VARIETY OF TER/PRADIELIS)

  • Janoš Ježovnik
Keywords: dialectal word formation, desubstantival derivatives, Tersko dialect, language contact, intangible cultural heritage

Abstract

The paper analyses substantive derivatives in the local variety of Ter/Pradielis, part of the Tersko dialect of Slovene, from a synchronic-diachronic point of view and from the point of view of language contact. The corpus of analysed lexemes comprises of 989 derived and non-derived substantives, recorded between 2013 and 2018. Substantive derivatives are analysed according to their suffixes, motivating lexemes, and derivational meaning. A stronger emphasis is given to synchronically derived lexemes, while synchronically non-derived lexemes are considered to a lesser extent. Those derivational meanings and suffixes that can be assumed to have arisen or been induced by language contact with neighbouring Romance idioms are also analysed contrastively, especially in regard to their functioning in Friulian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bajec, Anton. (1950). Besedotvorje slovenskega jezika I: Izpeljava samostalnikov. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Bon, Mija, Smole, Vera. (2019). Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini. In Slavistična revija, 67/2. 243–252.

De Leidi, Giorgio. (1984). I suffissi nel friulano. Udine: Società filologica friulana.

Del Medico, Dino. (2006). Naše besiede. Vokabolareh po našin italiano/Vocabolarion italiano po našin. Lusevera/Bardo: Comunità montana Torre, Natisone e Collio, Comune di Lusevera Bardo.

Derksen, Rick. (2008). Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden, Boston: Brill.

Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan. Available at https://arlef.it/struments/grant dizionari/ (accessed 25. 4. 2020).

Erat, Janez. (2006). Furlanska slovnica. Gramatiche furlane. Samozaložba. Available at http://sabotin.p-ng.si/~jezik/furlanscina/, (accessed 25. 4. 2020).

ESSJ = Bezlaj, France. (1976, 1982, 1995, 2005, 2007). Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik, Mladinska knjiga.

Furlan, Metka. (2018). Slovanska razmerja tipa *samьcь: *samica – funkcija in nastanek besedotvornega vzorca. Slavistična revija, 66/2. 107–127.

Ježovnik, Janoš. (2018). Slovenskih jezik v Terskih dolinah. In: Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm. Slovenski slavistični kongres, Videm, 27.–29. september 2018. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 95–107.

Ježovnik, Janoš. (2019). Končnice rodilnika množine v terskem narečju. In: Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies, 12. 21–30.

Kumin Horvat, Mojca. (2018). Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.

Merkù, Pavle. (1996). Interazione linguistica nell'alta valle del Torre: isomorfia, eteromorfia e polimorfia. In Tarcint e Valadis de Tôr. Ellero, Gianfranco (Ed.). Udine: Società filologica friulana. 253–266.

Plet. = Maks Pleteršnik. Slovensko nemški slovar. Available at www.fran.si, (accessed 25. 4. 2020).

Seifart, Frank. (2015). Direct and Indirect Affix Borrowing. Language, 91/3. 511–532.

SES = Snoj, Marko. (2016). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC.

SLA 2 = Škofic, Jožica (Ed.), Šekli, Matej (Ed.). (2016). Slovenski lingvistični atlas 2. Kmetija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Sławski, Franciszek. (1974). Zarys słowotwórstva prasłowiańskiego. In: Słownik prasłowiański. Tom I. a–b. Sławski, Franciszek (Ed.). Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej akademii nauk. 43–141.

Sławski, Franciszek. (1976). Zarys słowotwórstva prasłowiańskiego (ciãg dalszy). In: Słownik prasłowiański. Tom II. c–davьnota. Sławski, Franciszek (Ed.). Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej akademii nauk. 13–60.

Šekli, Matej. (2011). Besedotvorje (pra)slovanščine v sinhroni in diahroni luči na primeru samostalniških izpeljank. In Slavistika v regijah – Maribor. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 217–222.

Šekli, Matej. (2012). Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini. Filološke pripombe / Philological Studies, 10/1. 115–131.

Published
2020-11-08
Section
Lingustics. Linguodidactics