Роберт Браунинг и неговите драмски монолози – мост помеѓу експериментот и традицијата

Main Article Content

Милан Дамјаноски

Abstract

Во нашиот труд ќе дадеме кус приказ на историскиот развој на драмскиот монолог како хибриден жанр меѓу поезијата и драмата, за чиј развој најмногу е заслужен Роберт Браунинг. Неговиот развој доаѓа како директна последица на кризата на поезијата да се справи со предизвиците што произлегоа од огромните промени на сите полиња во XIX век. Притоа, ќе дадеме приказ на главните структурни и тематски одлики, како и на важноста на драмската персона како главен наратор и нејзината улога во пробивањето на повеќе­гласноста во монолошката структура на поезијата. Конечно, ќе се осврнеме на драмскиот монолог како жанр што му дава можност на Браунинг да ги имитира и да ги инкорпорира најразличните гласови и дискурси во британското општество. Како пример за оваа постапка посебно ќе се осврнеме на Витезот Роланд пред Мрачната Кула, преку кој ќе се обидеме да ја прикажеме поетиката и наратив­ните стратегии на Браунинг во жанрот на драмскиот монолог.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Дамјаноски, Милан. 2019. “Роберт Браунинг и неговите драмски монолози – мост помеѓу експериментот и традицијата”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 119–131. https://doi.org/10.37834/JCP1920119d.
Section
Literature

References

Bahtin. M. (1989). O romanu. Beograd: Nolit.
Bloom, H. (2001). Robert Browning Comprehensive Research and Study Guide Blooms Major Poets. New York: Chelsea House.
Bloom, H. and Fox, P. (2009). Robert Browning Blooms Classic Critical Views. New York: Chelsea House.
Browning, R. (1994). The Poems of Robert Browning. Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited.
Byron, G. (2003). Dramatic Monologue. London: Routledgе.
Kennedy, R.S. and D. S. Hair. (2007). The Dramatic Imagination of Robert Browning: A Literary Life. Columbia: University of Missoury Press.

Лотман, М. Ј. (2005). Структурата на уметничкиот текст. Скопје: Македонска реч.