Телото и границите на телесноста во „Стаклената граница“ на Карлос Фуентес

Main Article Content

Сања Михајловиќ-Костадиновска

Abstract

„Стаклената граница“, полифоничниот роман на Карлос Фуентес, обработува голем број теми како миграциите, класните разлики, ксенофобијата, корупцијата и деконструира серија лингвистички, социјални, културни и симболички граници, притоа преиспитувајќи ги и самите граници меѓу жанровите. Во овој труд ја продлабочуваме анализата на делото од перспективата на телесноста и телото како појдовна точка од којашто се повлекуваат многу граници: оние што ги наметнува модата, полот, сексуалната определба, оние што произлегуваат од односите на моќ или од привидната слобода на женското тело, оние што стојат меѓу нас и нашето минато, меѓу животот и смртта.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Literature

References

Anzaldúa, G. (1987). The Borderlands/La frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books.
Augé, M. (1992). Los «no lugares». Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa.
Boldy, S. (2000). Lo real fronterizo en La frontera de cristal de Carlos Fuentes. América: Cahiers du CRICCAL, 25: 83–3. Пристапено на 26.02.2017:
http://www.persee.fr/doc/ameri_0982-9237_2000_num_25_1_1478
Fuentes, C. (2016). La frontera de cristal. Barcelona: Debolsillo.
Foucault, M. (1984). De los espacios otros. Преземено од:
http://yoochel.org/wp-content/uploads/2011/03/foucalt_de-los-espacios-otros.pdf
Foucault, M. (1998). Historia de la sexualidad 1. Madrid: Siglo XXI.
Tuan, YF. (1979). Space and Place: Humanistic Perspective. Gale S., Olsson G. (eds.) Philosophy in Geography. Theory and Decision Library, Vol 20: 387–27. Springer: Dordrecht. Пристапено на: 02.09.2017: http://geog.uoregon.edu/amarcus/geog620/Readings/Tuan_1979_space-place.pdf
Paredes Ortiz, J. Desde la corporeidad a la cultura. Revista Digital, 62. Пристапено на: 10.02.2018: http://www.efdeportes.com/efd62/corpo.htm

Браидоти, Р. (2002). Номадски субјекти: отелотворување и сексуална разлика во современата феминистичка теорија. Скопје: Македонска книга.
Грос, Е. (2003). Недофатни тела: за телесниот феминизам. Скопје: Македонска книга.
Костовски, Д. (2004). Телото како текст од цитати, Културен живот, 43/3: 46–53.
Мухиќ, Ф. (1994). Ноуменологија на телото. Скопје: Табернакул.
Симова, А. (2012). Дискурсот на телото и телото како дискурс: медиумските претстави за телесноста. Спектар: списание за литературна наука, бр. 59: 130–42.
Фуко, М. (2004). Надзор и казна: раѓањето на затворот. Скопје: Слово.