„Правилата на уметноста“, неолиберализмот и методот на „двојна историзација“ на Пјер Бурдје

Main Article Content

Ведран Диздаревиќ

Abstract

Во овој труд ќе покажеме дека постои суштинска поврзаност помеѓу Правилата на уметноста, главното дело на Пјер Бурдје, поврзано со книжевноста и неговата критика на неолиберализмот, остварена во подоцнежните дела. Имено, почнувајќи од Посткриптот на Правилата на уметноста, ќе покажеме дека стекнатата автономијата на книжевното поле во XIX век (со сето она што тој процес го подразбира: харизматично „славење“ на авторот, фетишизација на книжевните дела, етаблирање антиекономска логика на книжевноста и симболички капитал, етаблирање„естетски поглед“ итн.) не е никаква гаранција дека таа нема да биде загубена во иднината. Во првиот дел ќе ја претставиме и ќе ја анализираме критиката на неолиберализмот во политиката и во економијата на Пјер Бурдје, особено потенцирајќи ги последиците врзавтономијата на книжевноста и врз останатите културни полиња. Ќе образложиме (следејќи го Бурдје) дека единствениот начин да се сфати автономијата на книжевното поле и на книжевноста воопшто е да се постави во овој контекст на неолиберална политика и економија. Во вториот и главен дел ќе го претставиме поимот „двојна историзација“ на Пјер Бурдје, како метод со чијашто помош тој се обидува да одговори на предизвиците што неолиберализмот ги поставува пред културата и пред книжевноста. Детално ќе го анализираме овој поим, кој Бурдје го поставува како алтернатива на „внатрешните“ и на „надворешните“ читања. Во двата случаи – и во првиот и во вториот дел – ќе ги потенцираме неговите теориски сличности со одредени струи на англо-американскиот марксизам (Рејмонд Вилијамс, Тери Иглтон, Фредерик Џејмисон) и некои други теоретичари, како Валтер Бенјамин и Жак Рансиер. На крајот, преку три точки, ќе се обидеме да ги сумираме целите на Правилата на уметноста во овој поширок контекст.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Диздаревиќ, Ведран. 2023. “„Правилата на уметноста“, неолиберализмот и методот на „двојна историзација“ на Пјер Бурдје”. Journal of Contemporary Philology 6 (2), 57–71. https://doi.org/10.37834/JCP2362057t.
Section
Literature

References

Бурдје, П. (2006). Противогнови / За телевизијата. Скопје: Темплум. [Burdje, P. (2006). Protivognovi/Za televizijata. Skopje: Templum]

Adorno, W. T., Bernstein, J.M. (ed.). (1991).The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. London and New York: Routledge.
Barthes. R. (1970). Writing Degree Zero. London: Jonathan Cape.
Bourdie, P., Johnson. R. (ed.). (1993). The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press.
Bourdieu, P. (1993). Sociology in Question. London: Saga Publications.
Bourdieu, P., Haacke, H. (1995). Free Exchange. Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. (1995). The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford, California: Stanford University Press.
Bourdieu, P. (2005). The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. (1991). The Political Ontology of Martin Heidegger. Stanford: Stanford University Press.
Bourdieu, P. (2008). A Conservative Revolution in Publishing. Translation Studies, 1 (2): 123–151. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14781700802113465
Bourdieu, P. (2009). Political Interventions: Social Science and Political Action. London and New York: Verso.
Bourdieu, P. (2014). On the State ‒ Lectures at the College de France (1989-1992). Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. (2020). Habitus and Field: General Sociology, Volume 2 ‒ Lectures at the College de France (1982-1983). Cambridge: Polity Press.
Bourdieu. P. (2004). Science of Science and Reflexivity. Chicago: The University of Chicago Press.
Bourdieu, P., Chartier, R. (2015). The Sociologist and the Historian. Cambridge and Malden: Polity Press.
Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press.
Brooks, C. (1960). The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. London: Dennis Dobson Ltd.
Casanova, P. (2006). Samuel Beckett: Anatomy of a Literary Revolution. London and New York: Verso.
Casanova, P. (2015). Kafka, Angry Poet. London, New York, Calcutta: Seagull Books.
Casanova, P. (2004). The World Republic of Letters. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.
Cassirer, E. (1953). Substance and Function / Einstein’s Theory of Relativity. Chicago: Dover Publications Inc.
Eagleton, T. (2008). Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: Minnesota University Press.
Eagleton, T. (2012). The Event of Literature. New Haven and London: Yale University Press.
Eeagleton, T. (1990). The Ideology of the Aesthetic. Malden: Blackwell Publishing.
Goldman, L. (1975). Towards a Sociology of the Novel. London: Tavistock Publications.
Goldman, L. (2013). The Hidden God: A Study of Tragic Vision in the Pensées of Pascal and the Tragedies of Racine. London and New York: Routledge.
Greenfell, M. (2004). Pierre Bourdieu: Agent Provocateur. London and New York: Continuum.
Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Horkheimer, M., Adorno, T. (2002). Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. Stanford, California: Stanford University Press.
Jameson, F. (1971). Marxism and Form: Twentieth-Century Dialectical Theories of Literature. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Jameson, F. (1991). Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press.
Jameson, F. (2002). The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge.
Lane, F. J. (2006). Bourdieus’s Politics: Problems and possibilities. London and New York: Routledge.
Leavis, Q. (1939). Fiction and the Reading Public. London: Chatto &Windus.
Lukač, G. (1956). Gete i njegovo doba. Izdavačko preduzeće „Veselin Masleša“: Sarajevo.
Lukacs, G. (1964a). Realism in Our Time: Literature and the Class Struggle. New York: Harper Torchbooks.
Lukacs, G. (1964b). Studies in European Realism. New York: Grosset& Dunlap Publishers.
Marks, K. (1976). Prilog kritici političke ekonomije. Beograd: BIGZ.
Rancière, J. (2011). Mute Speech: Literature, Critical Theory, and Politics. New York: Columbia University Press.
Sartre, J.P. (1988). “What is Literature” and Other Essays. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Speller, J.R.W. (2011). Bourdieu and Literature. Cambridge: Open Book Publishers.
Thompson, P. (2008). Field. In Grenfell, M. (ed.). Pierre Bourdieu: Key Concepts, 199-212.Durham: Acumen Publishing Limited.
Robbins, D. (2000). Bourdieu and Culture. London: SAGE Publications.
Williams, R. (1960). Culture and Society: 1780-1950. New York: Anchor Books.
Williams, R. (1961). The Long Revolution. London: Penguin Books.
Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford and New York: Oxford University Press, 1977.

Bourdieu, P., Grass, G. (2002). The ‘Progressive’ Restoration. New Left Review, Mar/Apr 14th. [Online]. Available from: https://newleftreview.org/issues/ii14/articles/pierre-bourdieu-gunter-grass-the-progressive-restoration [Accessed: December 19th, 2022]
Bourdieu, P., Morrison, T. (1998) «Voir comme on ne voit jamais». VACARME 06, Janyary 2nd. [Online]. Available from: https://vacarme.org/article807.html [Accessed: December 19th, 2022]
Bourdieu, P. (1998). L’essence du néolibéralisme. Le Monde diplomatique. Mars. [Online]. Available from:https://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/BOURDIEU/3609 [Accessed: January6th, 2023]