Некои постапки на историографската метафикција во романот <i>Флоберовиот папагал</i> на Џулијан Барнс

Main Article Content

Кристина Димовска

Abstract

Предмет на научна и на критичка опсервација во трудов се некои постапки на историографската метафикција во романот Флоберовиот папагал (1984 г.) на Џулијан Барнс. Главната хипотеза оди во насока на тоа да покаже како некои постапки на историографската метафикција употребени во романот Флоберовиот папагал, како што се фикционализирањето на биографијата на Гистав Флобер, преминот на биографијата на Флобер во автобиографија на нараторот Брајтвајт, мрежата од цитати и интертекстуалноста, го отсликуваат односот кон минатото, историјата, книжевноста и кон вистината. Хипотезата ќе се докажува преку општите методи на анализа и на синтезa. Заклучокот треба да упати на посредуваноста на минатото, на достапноста на минатото и историјата преку пишани текстови, на поигрувањето со фактот и фикцијата и создавањето нова творба во која тие наизменично постојат, на пародизирање на жанрот на биографијата, како и на сознанието дека не постои само една туку повеќе вистини во романот.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Димовска, Кристина. 2023. “Некои постапки на историографската метафикција во романот <i>Флоберовиот папагал</I&gt; на Џулијан Барнс”. Journal of Contemporary Philology 6 (1), 63–75. https://doi.org/10.37834/JCP2361063d.
Section
Literature

References

Аристотел. (1990). За поетиката. Прев. од старогр. М. Д. Петрушевски. Скопје: Култура. [Aristotel. (1990). Za poetikata. Prevod od starogrčki M. D. Petruševski. Skopje: Kultura].
Барнс, Џ. (2012). Флоберовиот папагал. Прев. од анг. јаз. М. Џонс. Скопје: Магор. [Barns, Dž. (2012). Floberoviot papagal. Prevod od angliski M. Džons. Skopje: Magor].
Ѓорѓиева, М. (2007). Историографска метафикција. Поимник на книжевната теорија. Ќулавкова, К. (прир.). Скопје: МАНУ, 227–228. [Ǵorǵieva, M. (2007). Istoriografska metafikcija. Poimnik na kniževnata teorija. Ḱulavkova, K. (prir.). Skopje: MANU, 227–228].
Ѓорѓиева Димова, М. (2016). (Кон)текстуални селидби, ко-текстуални средби. Филолошки студии, годиште XIV, бр. 1, стр. 43–54. [Ǵorǵieva Dimova, M. (2016). (Kon)tekstualni selidbi, ko-tekstualni sredbi. Filološki studii, godište XIV, br. 1, str. 43–54].
Ѓорѓиева Димова, М. (2017). За атрактивноста на еден жанр (книжевните, книжевно-теориските и книжевно-историските импликации на историографската метафикција). Зборник на трудови од Втората меѓународна научна конференција Филко, филологија, култура и образование, 10–12 мај, Воронеж, 129–138. [Ǵorǵieva Dimova, M. (2017). Za atraktivnosta na eden žanr (kniževnite, kniževno-teoriskite i kniževno-istoriskite implikacii na istoriografskata metafikcija). Zbornik na trudovi na Vtorata meǵunarodna naučna konferencija Filko, filologija, kultura i obrazovanie, 10–12 maj, Voronež, 129–138].
Ѓорѓиева Димова, М. (2018). Интердискурзивните перформанси на книжевноста. Современа филологија 1 (1), 111–28. https://doi.org/10.37834/JCP1810111gd. [Ǵorǵieva Dimova, M. (2018). Interdiskurzivnite performansi na kniževnosta. Sovremena filologija 1 (1), 111–28. https://doi.org/10.37834/JCP1810111gd].

Barnes, J. (1984). Flaubert’s Parrot. New York: Vintage International.
Barns, Dž. (2011). Floberov papagaj. Banja Luka: Biblioner.
Drag, W. (2007). The search is all?: the Pursuit of Meaning in Julian Barnes’ ‘Flaubert’s Parrot’, Staring at the Sun and A History of the World in 10 ½ Chapters. Master Thesis. University of Glamorgan.
Hutcheon, L. (2000). [1985]. A Theory of Parody – the Teachings of Twentieth-Century Art Forms. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Hutcheon, L. (2004). [1988]. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York and London: Routledge.
McHale, B. (2004) [1987]. Postmodernist Fiction. London & New York: Routledge.
Scott, J. B. (1990). Parrots as Paradigms: Infinite Deferral of Meaning in Flaubert’s Parrot. ARIEL: A Review of International English Literature, 21: 3, July, 57–68.
Peković, S. (1991). Parodija. Rečnik književnih termina. Živković, D. (ur.). Бања Лука: Романов, 570–571.
Stott, C. (2010). The Sound of Truth. Constructed and Reconstructed Lives. Tectum Verlag Marburg.
Waugh, P. (2001). [1984]. Metafiction – the Theory and Practice of Self-conscious Fiction (New Accents). London & New York: Taylor & Francis e-Library.

Tang, Y. (2019). Character Narration and Fictionality in Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot. [Интернет]. A Journal of Literary Studies and Linguistics, vol. IX, 176–189. Available from: https://cutt.ly/y3wAEPo
[Accessed: February the 2nd, 2023].
Winsworth, B. (2005). The Dynamics of Negation in Flaubert’s Parrot. [Интернет]. Vernon, P. & Raynaud, C. (eds.). L’Allusion et l’Accès. Presses universitaires François-Rabelais. Available from: https://cutt.ly/O3wUcqN [Accessed: February the 2nd, 2023].

Ѓорѓиева Димова, М. (2014). Толкувачки поликонтекстуализации (Мојот Скендербеј на Драги Михајловски во контекст на постмодерната книжевност и историографија). [Интернет]. Филолошки студии, 12(2), 267–279. Достапно на: https://cutt.ly/j9KXXAJ [Пристапено на: 01.02.2023]. [Ǵorǵieva Dimova, M. (2014). Tolkuvački polikontekstualizacii (Mojot Skenderbej na Dragi Mihajlovski vo kontekst na podtmodernata kniževnost i istoriografija)]. [Internet] [Filološki studii 12(2), 267–279. Dostapno na: https://cutt.ly/j9KXXAJ [Pristapeno na: 01.02.2023].
Еко, У. (2007). [1983]. Постила кон името на розата. [Интернет]. Мираж бр. 18. Достапно на: https://cutt.ly/43aHsFg [Пристапено на: 15.01.2023]. [Eko, U. (2007). [1983]. Postila kon imeto na rozata. [Internet]. Miraž br. 18. Dostapno na: https://cutt.ly/43aHsFg [Pristapeno na: 15.01.2023].