Рефлексии за Кафка и правото

Main Article Content

Славица Србиновска
Маја Бојаџиевска
Ирина Талевска

Abstract

Овој труд е резултат на истражувањата и рефлексиите што произлегоа од работилницата под наслов Франц Кафка: Од „Колонија на казнетите“ до „Процес“ во рамките на проектот Критичко преиспитување на правото, одржана на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Во трудот е направена анализа на творештвото на Франц Кафка низ еден мошне специфичен ракурс во чии рамки книжевноста се поврзува со правото во својата филозофска димензија. Целта на овој труд е, врз основа на филозофските рефлексии на Теодор Адорно, Жил Делез и Феликс Гатари, како и филозофско-лингвистичкиот есеј на Џорџо Агамбен посветен на Кафка, да се даде придонес кон новите, свежи перспективи на толкувањето на делото на Кафка, кои го реактуализираат авторот во контекстот на сè подинамичните и комплексни текови на општествено-политичкиот поредок.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Србиновска, Славица, Маја Бојаџиевска, and Ирина Талевска. 2021. “Рефлексии за Кафка и правото”. Journal of Contemporary Philology 4 (2), 59–76. https://doi.org/10.37834/JCP2142059s.
Section
Literature

References

Adorno, Th. (1985). Filozofsko-sociološki eseji o književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
Agamben, G. (1999). The Man without Content. Stanford: Stanford University Press.
Agamben, G. (2018). K. in Clemens J, Heron N. and Murray A. (eds) The Work of Giorgio Agamben: Law, Literature, Life. Edinburgh University Press.
Agamben, G. (2016). Quattro glosse a Kafka. Rivista di Estetica 22 (1986): 37–44. Date Accessed 20 Mar., 2018.
Benjamin, W. (1974). Eseji. Beograd: Nolit.
Casanova, P. (1999). La rèpublique mondiale des lettres, Paris: Seuil.
Deleuze, G., Guattari, F. (1975). Kafka, pour une littérature mineure. Paris: Minuit.
Derrida, J. (1992). Force of Law: The Mystical Foundation of Authority in Drucilla C. and Michael R. (eds), Deconstruction and the Possibility of Justice. New York: Routledge.
Kafka, F. (1984). Dnevnici 1910–1913. Beograd: Nolit.
Kafka, F. (1984a). Dnevnici 1914–1923. Beograd: Nolit.
Kafka, F. (2006). Tutti I racconti. Milano: Oscar Mondadori.
Kafka, F. (2009) The Trial. Oxford: Oxford University Press.
Levinas, E. (1979). Totality and Infinity. The Hague, Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers.
Mirbeau, Octave. (1899/2003). Le Jardin des Supplices. Paris: Éditions du Boucher.
Moran, B., and Salzani, C. (eds). (2013). Philosophy and Kafka. Lanham: Lexington Books.
Raboin, C. (1973). Les Critiques de notre temps et Kafka. Paris: Freres Garnier.