Анализа нa интерперсоналните функции на дискурсниот маркер e di ‘знаеш’ во разговорниoт албански јазик во споредба со англискиот маркер you know

Main Article Content

Едона Винца

Abstract

Оваа статија претставува споредбена анализа на англискиот маркер you know и неговиот еквивалент на албански јазик e di ‘знаеш’. Дискурсниот маркер you know добил должно внимание во англиската литература и е еден од најистражените. Меѓутоа, неговиот албански корелат не е детално разгледан во рамките на вербалната комуникација. Поради тоа, досегашните истражувања за you know ги употребуваме како основна рамка за споредбена анализа на интерперсоналните функции. Главната претпоставка на анализата е дека во двата јазика маркерот ја врши функцијата да го повика соговорникот на т.н. заедничко знаење, односно обележува интерперсонални релации. Претпоставката се тестира преку анализа на автентични телефонски разговори на албански јазик, со утврдување на интерперсоналните функции на e di ‘знаеш’ и нивна споредба со функциите на you know. Преку резултатите на анализата ја потврдуваме претпоставката и разликуваме неколку функции на e di ‘знаеш’ во секојдневните конверзации.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Винца, Едона. 2021. “Анализа нa интерперсоналните функции на дискурсниот маркер E Di ‘знаеш’ во разговорниoт албански јазик во споредба со англискиот маркер You Know”. Journal of Contemporary Philology 4 (2), 43–57. https://doi.org/10.37834/JCP2142043v.
Section
Linguistics

References

Aijmer, K. (2002). English discourse particles. Evidence from a corpus. Amsterdam: Benjamins.
Andersen, G.,( 2001). Pragmatic markers and sociolinguistic variation. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Angoni, E. (1974). Mbi disa çështje të pjesëzave në shqipen e sotme. Grevisse. Maurice
Beeching, K., 2016. Pragmatic markers in British English: Meaning in social interaction. Cambridge University Press.
Biber, D. Johansson, S., Leech G., Conrad S., and Finegan, E. (1999). Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Pearson Education Limited.
Brinton, L.J., (1996). Pragmatic markers in English: Grammaticalization and discourse functions. Berlin: De Gruyter Mouton.
Concise Oxford English Dictionary. (2004). Oxford University Press
Crystal, D. (1988). ‘Another look at well, you know...’ English Today 13: 47–49.
Erman, B (1987). Pragmatic Expressions in English: A Study of you know, you see and I mean in Face-to-Face Communication. Stockholm Studies in English 69. Stockholm: Almqvist and Wiksell.
Erman, B. (2001). Pragmatic markers revisited with a focus on you know in adult and adolescent talk. Journal of Pramgatics 33. 1337–1359.
Erman, B. and Kotsinas, U. (1993). Pragmaticalization: the case of ba’ and you know. Studier i modern sprakvetenskap 10: 76–93.
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSH- Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Prishtinë. Rilindja.
Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. P. Cole and J. Morgan, Syntax and semantics: Speech acts. Volume 3. New York: Academic Press, 41–58.
Halliday, M.A.K. (1973). Explorations in the functions of language.
Holmes, J. (1986). Functions of you know in women’s and men’s speech. Studia Linguistica 42/2, 85–121.
Josif, K. (1969). Pjesëzat si kategori leksikogramatikore në shqipen e sotme. SF/3. Tiranë
Ostman, (1981). You know: A Discourse-Functional Approach. Amsterdam: John Benjamins.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (2006). Oxford University Press
Schouroup, L. C. (1985). Common discourse particles in English conversation. New York/London: Garland Publishing.
Stubbe, M. andHolmes, J. (1995). You know, eh and other ‘exasperating expressions. An analysis of social and stylistic variation in the use of pragmatic devices in a sample of New Zealand English. \Language and Communication 15. 63–88.
Zheng, Q. (2015). Revisiting You know using the BNCweb query system: A sociopragmatic analysis. In Researching sociopragmatic variability . London: Palgrave Macmillan London. 94–118.

Бужаровска, Е. (2013). Полисемијата на глаголот знае. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica. 14/15: 15–33. [Bužarovska, E. (2013). Polisemijata na glagolot znae. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica. 14/15: 15–33.]
Кусевска, М. и Бужаровска, Е. (2020). Прагматика. Скопје: Арс Ламина. [Kusevska, M. and Bužarovska, E. (2020). Pragmatika. Skopje: Ars Lamina.]
Кусевска, M. (2013). Несогласувањето, лицето и интеркултурната комуникација. Литературен збор, (1–3). 59–68. [Kusevska, M. (2013). Nesoglasuvanjeto, liceto i interkulturnata komunikacija. Literaturen zbor, (1–3). 59–68.]
Кусевска, М. (2012). Меѓукултурна прагматика. Несогласување во усната комуникација: англиски и македонски. Скопје: Академски печат. [Kusevska, M. (2012). Meǵukulturna pragmatika. Nesoglasuvanje vo usnata komunikacija: angliski i makedonski. Skopje: Akademski pečat.]
Кусевска, М. (2014). Улогата на „па“ како адверсативен дискурсен маркер. Македонски јазик, 253–264. [Kusevska, M. (2014). Ulogata na „pa“ kako adversativen diskursen marker. Makedonski jazik, 253–264.]