Суфиксното изведување во романите Несреќници и Станот на третиот кат на Мурат Исаку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Селвије Селмани

Апстракт

A lot of studies that have been done in the aspect of word formation are very important in the aspect of the language. Linguistic values of a words may be recognized through a deep analize of the aspect of word formation. The work of Murat Isaku has raised the interest of different language studies and critics, but not in the aspect of word formation. Until now there have been studies about this field only about poem.
Object of studies in this work is suffix origins in the novels The Unfortunate Ones and The Apartment on The Third Floor by Murat Isaku.
The words formed by suffixation in the Albanian language are more numerous than those formed with prefixation, because our language has more suffixes than prefixes (Thomai, 1999:157).
Words are grouped as suffixes. In this work we used different research method: Research method of reading and registration of the right words, descriptive methods of classification and comparation. The outcome of the research is that in the poem of Isaku Murat the word formation through the origin of the suffixes is very necessary in the formation of names, adjectives, verbs and adverbs from different subject of word formation. The big number of suffixes, even the words that we can’t find in the dictionary prove for very rich leksic who is very dominant in the book of this writer.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Трудови од втор и од трет циклус студии

Референци

Beci, B. (2000). Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë. Shkodër: Camaj - Pipa.
Buxheli, L. (2008). Formimi i foljeve në gjuhën e sotme shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
Çabej, E. (1987). Studime gjuhësore III. Prishtinë: Rilindja.
Çeliku, M.,Karapinjalli, M., Stringa,R. (2011). Gramatika praktike e gjuhës shqipe. Tiranë: Ilar.
Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe. (1976). Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë: Intituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.
Gjuha shqipe për studentët. (1998). Korçë: Universiteti ,,Fan Noli“, Korçë, Fakulteti i Mësuesisë.
Gramatika e gjuhës shqipe I. (2002). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë: Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.
Hysa, E. (2004). Forimimi i emrave me ndajshtesa në gjuhën shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë: Intituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.
Lloshi, Xh. (1988). Njohuri për stilistikën e gjuhë shqipe. Prishtinë: Rilindja.
Lloshi, Xh. (2005). Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika. Tiranë: Shtëpia Botuese Albas.
Thomai, J. (2002). Leksikologjia e gjuhës. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar.