„Годишен зборник“ е научно списание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, кое се објавува еднаш годишно од 1975 година. Во него се застапени статии од областа на книжевноста и културата, јазикот и дидактиката, преведувањето и толкувањето, како и прикази на активностите на факултетот.

ISSN 1409-8571