1.
Терзијоска Е. Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:85-2. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2472