1.
Станкова Б. Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:71-3. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2471