1.
Лакосељац Т, Мацан Ж, Стојановска Б. Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија. slavs [Internet]. 2024Mar.29 [cited 2024May27];220:29-1. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2464