Танушевска, Лидија. “За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 221-225. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2488.