Капушевска-Дракулевска, Лидија. “Сонот на една жена”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 215-220. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2487.