Делова-Сиљанова, Јасминка. “Фраземите и преведувањето”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 105-113. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2474.