Терзијоска, Екатерина. “Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 85-92. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2472.