Лакосељац, Тиана, Жељка Мацан, and Биљана Стојановска. “Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија”. Славистички студии 220 (March 29, 2024): 29-41. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2464.