Танушевска, Л. “За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 221-5, doi:10.37834/SS2222221t.