Капушевска-Дракулевска, Л. “Сонот на една жена”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 215-20, doi:10.37834/SS2222215kd.